"Dlhá je noc tomu, kto nespí. Dlhá je míľa unavenému. Dlhý je život nemúdremu."
Lev Nikolajevič Tolstoj
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Články
 • Oznam – zasadnutie OZ 12.12.2017

  OZNAM – zasadnutie OZ 12.12.2017

  6. decembra 2017 | OcÚ | Články
 • Návrh VZN č.5

  Návrh Všeobecne záväzneho nariadenia č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí a potencionálneho stravníka školskej jedálne so sídlom na území obce Oravské Veselé.

  Všeobecne záväzné nariadenie-školy

  27. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • Rozpočet obce na rok 2018

  peniaze V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, v prílohe zverejňujeme návrh rozpočtu Obce Oravské Veselé na roky 2018-2020.

  Pripomienky k rozpočtu je možné podať do 8.12.2017

  – do podateľne obecného úradu,

  -elektronicky na e-mail:  prednosta()oravskevesele.sk

  -poštou na adresu: Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé.

  Rozpočet 2018-2020

   

  23. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • Výsledky volieb do VÚC 2017

  Výsledky volieb VÚC 2017

  6. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?

  novorodenecDňa 7. novembra 2017 sa v našej obci uskutoční demografická konferencia: V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?

  Túto konferenciu organizuje Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung.

  Bližšie informácie v priloženej pozvánke.

  Pozvánka

   

  Registračný formulár:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecl2FzvcP3ZPO7MFgephwWK_ZVH1ZV123Vrq58UhKrUYZbcQ/viewform?usp=sf_link

  3. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • Zrekonštruovaná autobusová zástavka

  Zástavka1V obci Oravské Veselé máme osem autobusových zastávok, z toho tri  boli zrekonštruované v minulosti. Tohto roku sa nám podarilo zrekonštruovať zástavku na Nižnom konci  aj vďaka dotácií ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2017  vo výške 1.300,0 €,  zbytok do celkovej sumy 2.800 € doplatila obec z vlastných prostriedkov.

  Sme radi, že sa nám podarilo zrekonštruovať práve túto zástavku, lebo je to prvá zástavka v obci, prispieva k prvému dojmu všetkých návštevníkov a prispieva k celkovému skrášleniu obce.

  logo ŽSK

   

   

   

  Propagačný plagát zastavka

  OcÚ | Články, Projekty
 • Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.9.2017.

  29.09. – pozvánka

  22. septembra 2017 | OcÚ | Články
 • Voľby do VÚC 2017

  Voľby do VÚC 2017 sa budú konať  v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

  Obec Oravské Veselé  zverejňuje

  elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do VÚC 2017:  starosta.maslanak@oravskevesele.sk.  Viac informácií v prílohe.

  Oznam o doručovaní

  Pre voliča  v prílohe uverejňujeme informáciu pre voliča.

  Informácia pre voliča

   

   

  24. augusta 2017 | OcÚ | Články
 • Dodatok VZN

  Obec Oravské Veselé na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 2/2014 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Navrhované znenie VZN v prílohe.

  Dodatok VZN o vode

  24. augusta 2017 | OcÚ | Články
 • Vypaľovanie slamy.

  Leto pomaly končí a nastáva čas žatvy. Každý hospodár má radosť, lebo vidí výsledok svojej celoročnej práce, pôda mu vracia to čo do nej vložil. Vracia mu nielen hlavný produkt – zrno, ale aj vedľajší  – slamu. A práve slama sa niektorým pestovateľom stáva nepotrebnou a ako najjednoduchší spôsob jej likvidácie je jej spálenie priamo na poli. Možno, si to neuvedomujú,  práve vypaľovaním  strnísk a slamy po žatve sa dopúšťajú porušovaniu niekoľkých zákonov. V prvom rade je to porušovanie Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. Okrem toho, že naša obec patrí do CHKO Horná Orava, patrí aj do Chráneného vtáčieho územia. Pri vypaľovaní v požiari zahynie veľké množstvo drobných živočíchov, ktoré tvoria potravinovú základňu vyšších živočíchov, najmä vtákov a to aj chránených druhov.

  V druhom rade je to porušovanie Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z.. Spaľovanie slamy predstavuje vážne riziko vzniku požiaru väčšieho rozsahu s veľkými materiálnymi škodami. Aj v minulom roku mal DHZ v našej obci výjazdy k požiarom spojeným so spaľovaním slamy na strnisku.

              Z tohto dôvodu vyzývame všetkých občanov, aby  slamu nespaľovali, ale radšej pozbierali, a nechali zhniť na kope. Svojím konaním nielen že pomôžeme prírode, znížime riziko vzniku požiaru, ale vyhneme sa aj prípadným sankciám.

  17. augusta 2017 | OcÚ | Články