"Utrpenie a bolesť sú vždy záväzné pre veľké poznanie a hlboké srdce."
Fiodor Michajlovič Dostojevskij
21. október 2017
Meniny: Uršula
Články
 • Elektrická energia.

  Prerušenie distribúcie elektriny 15.11.2017.

  18. októbra 2017 | OcÚ | Články
 • Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.9.2017.

  29.09. – pozvánka

  22. septembra 2017 | OcÚ | Články
 • Voľby do VÚC 2017

  Voľby do VÚC 2017 sa budú konať  v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

  Obec Oravské Veselé  zverejňuje

  elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do VÚC 2017:  starosta.maslanak@oravskevesele.sk.  Viac informácií v prílohe.

  Oznam o doručovaní

  Pre voliča  v prílohe uverejňujeme informáciu pre voliča.

  Informácia pre voliča

   

   

  24. augusta 2017 | OcÚ | Články
 • Dodatok VZN

  Obec Oravské Veselé na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 2/2014 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Navrhované znenie VZN v prílohe.

  Dodatok VZN o vode

  24. augusta 2017 | OcÚ | Články
 • Vypaľovanie slamy.

  Leto pomaly končí a nastáva čas žatvy. Každý hospodár má radosť, lebo vidí výsledok svojej celoročnej práce, pôda mu vracia to čo do nej vložil. Vracia mu nielen hlavný produkt – zrno, ale aj vedľajší  – slamu. A práve slama sa niektorým pestovateľom stáva nepotrebnou a ako najjednoduchší spôsob jej likvidácie je jej spálenie priamo na poli. Možno, si to neuvedomujú,  práve vypaľovaním  strnísk a slamy po žatve sa dopúšťajú porušovaniu niekoľkých zákonov. V prvom rade je to porušovanie Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. Okrem toho, že naša obec patrí do CHKO Horná Orava, patrí aj do Chráneného vtáčieho územia. Pri vypaľovaní v požiari zahynie veľké množstvo drobných živočíchov, ktoré tvoria potravinovú základňu vyšších živočíchov, najmä vtákov a to aj chránených druhov.

  V druhom rade je to porušovanie Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z.. Spaľovanie slamy predstavuje vážne riziko vzniku požiaru väčšieho rozsahu s veľkými materiálnymi škodami. Aj v minulom roku mal DHZ v našej obci výjazdy k požiarom spojeným so spaľovaním slamy na strnisku.

              Z tohto dôvodu vyzývame všetkých občanov, aby  slamu nespaľovali, ale radšej pozbierali, a nechali zhniť na kope. Svojím konaním nielen že pomôžeme prírode, znížime riziko vzniku požiaru, ale vyhneme sa aj prípadným sankciám.

  17. augusta 2017 | OcÚ | Články
 • POZVÁNKA

  Obec OraVeselovská nedeľa 2017 plagatvské Veselé v spolupráci s farským úradom, dobrovoľnými hasičmi, poľovníkmi a ZŠsMŠ, Vás všetkých pozýva:

  dňa 11. augusta o 19,15 na Vernisáž výtvarných diel III. ročníka maliarskeho sympózia Ignáca Kolčáka 2017

  dňa 13. augusta na Veselovskú nedeľu. Bližšie informácie na priloženom plagáte. Tešíme sa na Vás.

   

  Veselovska nedela plagat A3_2017

  8. augusta 2017 | OcÚ | Články
 • VZN obce č. 4/2017 – umiestňovanie volebných plagátov

  VZN plagáty

  27. júla 2017 | OcÚ | Články
 • Prevencia krádeží a podvodov na senioroch.

  Seniori.

  15. júna 2017 | OcÚ | Články
 • Výzva na predkladanie ponúk

  V prílohe je úplné znenie výzvy na predkladanie ponúk na poskytnutie služby externého manažmentu

  Výzva na predkladanie ponúk

  20. apríla 2017 | OcÚ | Články
 • Návrh VZN č. 3/2017 o odpadoch

  Obec Oravské Veselé otvára pripomienkovací proces k VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravské Veselé.

  VZN odpady 3_2017

   

  6. apríla 2017 | OcÚ | Články