"Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh."
Fiodor Michajlovič Dostojevskij
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Obstarávanie a predaj
 • obchodna verejna sutaz

  obchodná verejná súťaž

  24. októbra 2016 | OcÚ | Samospráva, Obstarávanie a predaj
 • Obec Oravské Veselé vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

  erb_vlajkaVyhlasovateľ: Obec Oravské Veselé
  Sídlo: 029 62 Oravské Veselé 374
  Zastúpený: Ing. Albínom Maslaňákom, starostom obce Oravské Veselé
  IČO: 00650498
  (v ďalšom texte len „Obec Oravské Veselé“ alebo „vyhlasovateľ“)

  v y h l a s u j e

  obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

  – nebytové priestory o celkovej výmere 44 m2, ktoré sa nachádzajúcej sa v centre obce v budove stojacej na parcele č. C-KN 18 bez súpisného čísla, zapísanej na LV č. 1034 na Obec Oravské Veselé.

  Ďalšie informácie ako aj podmienky súťaže nájdete v: PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

  15. februára 2016 | OcÚ | Obstarávanie a predaj
 • Vizualizácia – Amfiteáter

  6. mája 2014 | OcÚ | Obstarávanie a predaj
 • Oznam – Predaj pozemku

  erb_vlajkaOznam:

  Obec Oravské Veselé v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 62/2011 zo dňa 27. mája 2011 týmto ponúka na predaj voľný stavebný pozemok v časti Nová Žajovka parcela číslo

  CKN 2149/37 o výmere 748 m2

  Bližšie informácie na Obecnom úrade Oravské Veselé.

  31. mája 2011 | OcÚ | Obstarávanie a predaj
 • Oznam – Predaj pozemkov

  erb_vlajkaOznam:

  Obec Oravské Veselé ponúka na odpredaj pozemok:
  C-KN 268/3 o výmere 329 m2,
  C-KN 268/4 o výmere 101 m2,
  C-KN 268/6 o výmere 7 m2
  podľa GP 17883369 – 144/2010 v cene 3,3€/1m2

  Informácie na Obecnom úrade.

  13. apríla 2011 | OcÚ | Obstarávanie a predaj