"Učíme sa pre život, nie pre školu."
Lucius Annaeus Seneca
29. jún 2017
Meniny: Peter/Pavol/Petra
Oznamy
 • Oznam MR, 28.6.

  Obecný úrad v Oravskom Veselom oznamuje, že dňa 29.6.2017, t.j. zajtra sa na obecnom  úrade nebude pracovať.

  28. júna 2017 | OcÚ | Oznamy Miestneho rozhlasu
 • Oznam MR, 23.6.

  Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že dňa 27. 6.2017 t. j. v utorok bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci v čase od 8,00 do 16,00 hodiny. Z tohto dôvodu nebude pracovať: Obecný úrad, Pošta, Zdravotné stredisko.

  Súpisné čísla domov, kde bude prerušenie elektrickej energie nájdete na obecnej stránke www. oravské veselé.sk v záložke oznamy.

  Detská lekárka MUDr. Matušáková Alena oznamuje , že v čase od 26.6.2017 do 30.6.2017 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude lekárka v detskej ambulancii v Námestove.

  23. júna 2017 | OcÚ | Oznamy Miestneho rozhlasu
 • Elektrikári plánujú údržbu vysokého napätia. Pocíti to Oravské Veselé

  Plánovaných odstávok elektriny bude v obci počas najbližších týždňov niekoľko. Skončia v druhej polovici júla. Prispejú k bezpečnosti a kvalite dodávanej energie.

  ORAVSKÉ VESELÉ. Stredoslovenská energetika – Distribúcia (SSE-D) začne v utorok 27. júna s plánovanými prácami na elektrickom vedení vysokého napätia v Oravskom Veselom. Hneď v utorok zostane bez prúdu približne 700 odberných miest. …čítať ďalej

  21. júna 2017 | OcÚ | Oznamy
 • Oznam MR, 3.4.

  POKYNY PRE JARNÉ UPRATOVANIE A OCHRANU LESOV

  Jarné obdobie je už tradične spojené s dôkladným upratovaním svojich obydlí a hospodárskych budov po zime, odstraňovaním nepotrebného materiálu, ako aj s čistením a prípravou svojich záhrad. Toto obdobie je žiaľ taktiež spojené aj so zvýšeným výskytom požiarov odpadov, suchých porastov a nárastom počtu lesných požiarov, pri ktorých každoročne vznikajú značné materiálne, ale aj ekologické škody.

  Preto Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky napomáha aj pri zachovaní, ochrane a zveľaďovaní lesov, ktoré sú obrovským prírodným, ale aj národným bohatstvom.

  V tejto súvislosti Vám Územná organizácia DPO SR Dolný Kubín odporúča, aby ste v orgánoch obce/mesta, DHZO a DHZ prerokovali a vykonali napríklad tieto úlohy:

  • Vykonať preventívne protipožiarne kontroly, kontrolnými skupinami obce, u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor.
  • Venovať pozornosť výchove detí z oblasti ochrany pred požiarmi, výchovne vplývať na spoluobčanov prostredníctvom vysielania rozhlasovej relácie v miestnom rozhlase, nástenkami a propagačnými materiálmi zameranými na ochranu lesov pred požiarmi.
  • Upozorniť občanov na zákaz vypaľovania trávnatých porastov a zakladania ohňov na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.
  • Zapojiť sa do odstraňovania „čiernych“ skládok, ktoré sú často zdrojom požiarov v prírode.
  • Preveriť akcieschopnosť miestneho DZHO, resp. DHZ, s ohľadom najmä na pohotovosť a výjazd družstva hasičskej jednotky.
  • Vykonať kontrolu hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti. Hasičskú techniku a vecné prostriedky udržiavať v akcieschopnom stave. Viesť o tom evidenciu.
  • Zabezpečiť upratanie priestorov hasičských zbrojníc/staníc a udržiavať v nich poriadok.
  • Zabezpečiť dostatočné množstvo PHM, mazív a ostatných prevádzkových kvapalín a hasiacich látok.
  • Postupne dopĺňať potrebné prostriedky, hasičskú výzbroj a výstroj (napr. jednoduché hasiace prostriedky na hasenie lesných požiarov – lopaty, tlmice, hasiace vaky a podobne).
  • Pozornosť venovať zariadeniam na dodávku vody na hasenie požiarov v katastri obce. Skontrolovať vodovodnú sieť (odberné miesta – nadzemné a podzemné hydranty, výtokové stojany, plniace miesta), ako aj čerpacie miesta pri prírodných a umelých vodných zdrojoch (potok, rieka, jazero, požiarna nádrž, požiarna studňa), ktoré sú k dispozícií v katastri obce.
  • Prístupové komunikácie na zásah a k zariadeniam na dodávku vody na hasenie požiarov udržiavať trvale voľné.

  Tieto úlohy je možné doplniť aj o ďalšie, podľa konkrétnych podmienok jednotlivých obcí/miest a hasičských zborov.

   

  3. apríla 2017 | OcÚ | Oznamy Miestneho rozhlasu
 • Oznam MR, 3.4.

  Vážený občania.

  Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním a porušovaním zásad ochrany pred požiarmi a to najmä nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom.

  Málokto si uvedomuje, že tieto činnosti priamo ohrozujú ľudské životy!

  Oheň sa môže na otvorenom priestranstve veľmi rýchlo vymknúť kontrole, rozšíriť sa a spôsobiť tak straty nielen na životoch, alebo majetku, ale taktiež môže spôsobiť aj veľké ekologické škody.

  V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare odpadov, suchej trávy, krovín a lesných porastov.

  Chceme Vás preto upozorniť na niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi:

  Fyzická osoba nesmie:

   • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
   • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

  Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmú:

   • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
   • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
   • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

  Preto Vás dôrazne upozorňujeme najmä na nebezpečenstvo vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ale aj odpadov, ktoré je zakázané !

  V prípade porušenia tohto zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 €.

  Vážení občania, žiadame Vás, nielen o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, ale aj o to, aby ste dostatočnú pozornosť venovali Vašim deťom a ich pobytu v prírode. Je na nás všetkých, aby sme si uvedomili našu zodpovednosť a svoje aktivity nespájali s rizikom vzniku požiaru. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie bez strát, začo Vám úprimne ďakujeme.

  Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.

   

  3. apríla 2017 | OcÚ | Oznamy Miestneho rozhlasu
 • Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016

  rozpis vyvozu odpadu 2016

  Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016 vo formáte .pdf

  1. júna 2016 | OcÚ | Oznamy
 • III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody

  voda z kohutikaObec Oravské Veselé ako správca verejného vodovodu v súvislosti so znížením výdatnosti prameňa na 20 %

  vyhlasuje III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody.

  V tomto regulačnom stupni je dovolené používať pitnú vodu len na osobnú spotrebu a platí prísny celodenný zákaz používania pitnej vody na zavlažovanie, umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely a podobne.

  Za nedodržanie tohto zákazu budú vyvodené sankcie v zmysle zákona.

  31. augusta 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Štatistika v domácnostiach

  erb_vlajkaŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov; toto zisťovanie sa uskutoční v roku 2015 aj v našej obci. Viac informácií: Štatistika v domácnostiach.

   

  29. mája 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2015

  PLASTY KOVOVÝ ŠROT ELEKTRO ODPAD SKLO
  Mesiac Dátum vývozu Dátum vývozu Dátum vývozu Dátum vývozu
  Január 21.1.2015 14.1.2015
  Február 19.2.2015 11.2.2015
  Marec 19.3.2015 11.3.2015
  Apríl 24.4.2015 13.4.2015
  Máj 25.5.2015 26.5.2015 11.5.2015
  Jún 22.6.2015 8.6.2015
  Júl 22.7.2015 1.7.2015
  August 20.8.2015 18.8.2015 13.8.2015
  September 18.9.2015 24.9.2015 2.9.2015
  Október 21.10.2015 14.10.2015
  November 24.11.2015 12.11.2015
  December 17.12.2015 10.12.2015

  …čítať ďalej

  19. januára 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Oznam obce Oravské Veselé k dani z nehnuteľností a dani za psa za rok 2015

  Priznanie k dani z nehnuteľností

  Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa“ sú povinní podať príslušnému správcovi dane daňovníci:

  ktorí v priebehu roka 2014 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním , dedičským rozhodnutím a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2014.

  Termín podania tlačiva „Priznanie k …“ je do 31. 1. 2015

  noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2014 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti). …čítať ďalej

  19. januára 2015 | OcÚ | Oznamy