"Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne."
Ján Pavol II.
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Projekty
 • Zrekonštruovaná autobusová zástavka

  Zástavka1V obci Oravské Veselé máme osem autobusových zastávok, z toho tri  boli zrekonštruované v minulosti. Tohto roku sa nám podarilo zrekonštruovať zástavku na Nižnom konci  aj vďaka dotácií ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2017  vo výške 1.300,0 €,  zbytok do celkovej sumy 2.800 € doplatila obec z vlastných prostriedkov.

  Sme radi, že sa nám podarilo zrekonštruovať práve túto zástavku, lebo je to prvá zástavka v obci, prispieva k prvému dojmu všetkých návštevníkov a prispieva k celkovému skrášleniu obce.

  logo ŽSK

   

   

   

  Propagačný plagát zastavka

  OcÚ | Články, Projekty
 • Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

   

  EU EFRR

  OP KZP

   

  Informácia o realizácii projektu

  „Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé“

   

  Obec Oravské Veselé v súčasnosti realizuje projekt s názvom “Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé”, ktorého cieľom je zlepšenie tepelnotechnických vlastností administratívnej budovy v obci prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmenou nevyhovujúcich výplní otvorov a zateplením strechy, vrátane výmeny strešnej krytiny. Týmito zmenami sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca a zároveň sa zabráni zhoršovaniu technického stavu budovy, ktorá slúži občanom a samospráve.

  …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

  Typ: Zmluva o NFP
  Rezort: Ministerstvo hospodárstva SR
  Objednávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 ,
  Dodávateľ: Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé
  Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Číslo zmluvy o NFP: 349/2015-2050-1200
  Celková čiastka: 363 337,87 €
  Názov Projektu
  : Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé
  Kód Projektu v ITMS: 25120220408
  Miesto realizácie Projektu: Oravské Veselé
  Kód Výzvy: KaHR–22VS–1501
  Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os 2 Energetika
  Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

  Začatie projektu: 6/2015

  Ukončenie projektu: 12/2015

  …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • Program cezhraničnej spolupráce s obcou Bystřice

  NÁZOV MIKROPROJEKTU: „HĽADAJME ČO NÁS SPÁJA“
  REGISTRAČNÉ ČÍSLO:  SK/FMP/02/029

  bez okraja

  „TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM.“

  Obec Oravské Veselé v rámci Programu cezhraničnej spolupráce realizovala niekoľko spoločných aktivit ako v obci Oravské Veselé, tak aj v obci Bystřice . …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • A1 „Tanečná škola – teória a prax“

  A1 „Tanečná škola – teória a prax“ je aktivita pozostávajúca z dvoch niekoľkých cyklov spoločných workshopov pre deti základných škôl obidvoch partnerských obcí. Na týchto workshopoch v obci Oravské Veselé sa deti jednak oboznámili s históriou regionálneho folklóru a jednak pod záštitou odborných pedagógov nacvičičili niektoré miestne folklórne tance. Záujem o túto aktivitu bol zabezpečený tým, že obidve obce majú detské folklórne súbory. Nacvičený program  deti potom  predviedli na spoločnej folklórnej slávnosti, ktorá sa  konala v obci Oravské Veselé. V rámci tejto aktivity bolo vymenených niekoľko okien v spoločnej miestnosti obce. Pričom sa vymenili tie okná, ktoré boli v dezolátnom stave a mohli by ohroziť nacvičujúce deti. Potrebné bolo kúpiť aj dataprojektor a plátno na to aby sa mohli premietať jednak folklórne dokumenty a jednak texty nacvičovaných piesni a kroky tancov. Všetky tieto veci budú použité aj v rámci iných aktivít projektu, aby boli využívane hospodárne a účelne.

  a1_P3120362 a1_P3120358 a1_P3120357

  a1_P3120353 …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • A2 – „Poznaj a chráň“

  A2 – „Poznaj a chráň“   v obci Oravské Veselé bola séria  prednášok zameraných na predstavenie oravskej prírody predovšetkým pre deti z cezhraničnej obce. Deti mali možnosť spoznávať živočíchy a rastliny vyskytujúce sa v regióne. Súčasťou aktivity boli tiež rôzne výlety do okolia a spoločné hry: napríklad výtvarná súťaž, na ktorej mali deti nakresliť niečo typické pre Oravský región. Zmyslom tejto aktivity bolo, aby sa slovenské a české deti navzájom spoznali a tiež, aby si vytvorili určitý vzťah ku regiónu a mali dôvod sa do neho opäť v budúcnosti vrátiť. Na túto aktivitu boli využívané veci nadobudnuté v rámci predošlej aktivity a dokúpené boli len niektoré špecifické pomôcky: napríklad papier na kreslenie, pastelky a podobne.

  a2_DSC0364 a2_DSC0388 a2_DSC0394 a2_DSC0400

  …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • A3 – „Spoznajme sa cez folklór“

  A3 – „Spoznajme sa cez folklór“ – spoločná cezhraničná folklórna slávnosť usporiadaná v obci Oravské Veselé. Každá obec predstavila svoj folklórny súbor, kde prezentovali svoj folklórny program a tiež vystúpili deti z folklórneho súboru, ktoré nacvičili spoločný program v rámci A1. Výdavky v rámci tejto aktivity boli zamerané predovšetkým na zabezpečenie občerstvenia, cestovného a ubytovania pre vystupujúcich členov folklórneho súboru.

  a3_115 a3_117 a3_118 a3_134

  …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“

  A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“ – región obce Bystřice je charakteristický baníctvom, ktoré na Orave vôbec nie je známe, pretože sa tu bane nevyskytujú. V rámci tejto aktivity cezhraničný partner pripravil zaujímavé akcie zamerané na spoznávanie baníctva a geológie, rozpoznávanie hornín, ukážka baníckeho oblečenia a vybavenia a súbor krátkych prednášok o miestnych baníckych podmienkach. Aktivity realizoval cezhraničný partner. Táto aktivita bola mimoriadne pútavá pre deti, pretože išlo o spoznávanie sa v takej oblasti, ktorú slovenské deti vôbec nepoznajú. Aktivita sa realizovala v obci Bystřice.

  a4_OV-2011-27 a4_OV-2011-42 a4_OV-2011-44

  OcÚ | Projekty
 • A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“

  A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“ –  aktivita zameraná na prezentáciu hasičských zborov, ukážka hasičských zásahov spojených s prednáškou na tému protipožiarnej ochrany. Zároveň realizované aj rôzne súťaže pre hasičské zbory a kultúrny program s rôznymi hrami a súťažami pre deti. Aktivita sa realizovala v obci Oravské Veselé.

  a5_P8210058 a5_P8210060 a5_P8210061 a5_P8210067

  …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • A6 – „Prezentuj svoj región“

  A6 – „Prezentuj svoj región“ – v rámci tejto aktivity sa usporiadal spoločný workshop pre obyvateľov oboch obcí. Každá obec prezentovala svoju kultúru, históriu, možnosti cestovného ruchu, samosprávu a podobne. Táto aktivita sa realizovala v obci Oravské Veselé . Účelom bolo oboznámiť obyvateľstvo s cezhraničným partnerom, aby sa zlomili bariéry, ktoré by mohli existovať pri ďalších aktivitách. Na túto aktivitu si bude žiadateľ uplatňovať refundáciu nákladov spojených so zabezpečením  workshopu, ubytovanie, stravu a občerstvenie pre domácich aj hostí.

  a6_DSC0047 a6_DSC0114 a6_DSC0155 a6_DSC0157

  …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty