Navigácia

Obsah

Aktuality

centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

OZNAM

Obec Oravské Veselé sa plánuje zapojiť do výzvy  za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú vyhlásilo dňa 9.4.2018 MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Prioritná os : 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR

Týmto by sme chceli osloviť potencionálnych poskytovateľov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbornostiach:

Všeobecný lekár pred dospelých (0,5 úväzku)

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Lekár v oblasti gynekológia-pôrodníctvo (min. 0,2 úväzku)

Stomatológ – zubný lekár

Pracovník geriaterickej ambulancie

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adresu:

 starosta.maslanak@oravskevesele.sk – starosta obce Oravské Veselé (0905 802 885)

alebo

prednosta@oravskevesele.sk – prednosta Obecného úradu Oravské Veselé (0918 560 971)

Správy

Predajňa Coop Jednota

Predajňa Coop Jednota Oravské Veselé č. 403 v strede obce oznamuje občanom, že v dňoch utorok, stredu a vo štvrtok t. j. od 29. mája – do 31 mája 2018 bude predajňa Coop Jednoty v strede obce zatvorená. Dňa 1. júna 2018 bude predajňa slávnostne otvorená. celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o strategickom dokumente.

Zmena a doplnok č. 1 Ú P obce Beňadovo. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 14. mája 2018, 07:00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 07.05.2018. celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Firma Materasso Slovakia s.r.o.

Firma Materasso Slovakia s.r.o. so sídlom v Oravskom Veselom príjme nových zamestnancov do kancelárie na pracovnú pozíciu administratívny pracovník. Práca zahŕňa najmä prácu na počítači, telefonickú a emailovú komunikáciu.
Ďalej príjme zamestnanca na pracovnú pozíciu vrátnik, ktorá je vhodná aj pre ľudí na dôchodku.

V prípade záujmu je potrebné poslať žiadosti mailom na adresu recepcia@materasso.sk, poštou alebo osobne priamo na recepcii spoločnosti.
celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Slovenská energetika Žilina .

Slovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že od 10. mája 2018 t. j. od dnešného dňa sa budú v obci Oravské Veselé odpisovať stavy elektromerov. Preto žiadame občanov, aby si pozatvárali psy a sprístupnili tak odberné miesta. Za vybavenie ďakujeme. celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 7. mája 2018, 15:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 27. apríla 2018, 10:00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 10.04.2018.
Riaditeľ
Okresného riaditeľstva celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správca Webu

Vyhláška v MR

Vážení zákazníci v predajni Coop Jednota v strede Obce bude z dôvodu rekonštrukcie predajne prebiehať náhradný predaj od 16. 4. 2018 do 28.5. 2018 v zadnej časti predajne. celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove:
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 10. apríla 2018, 07:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznam Miestneho rozhlasu 9.4.2018

Predchádzanie vzniku požiarov a zamedzenie vzniku škôd. celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2018

V priloženom súbore Obec oravské Veselé zverejňuje harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2018 a návod na separáciu jednotlivých zložiek odpadu. celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?

Dňa 7. novembra 2017 sa v našej obci uskutoční demografická konferencia: V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?
Túto konferenciu organizuje Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung.
Bližšie informácie v priloženej pozvánke.
celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správca Webu

Vypaľovanie slamy

Leto pomaly končí a nastáva čas žatvy. celý text

ostatné | 17. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Výzva na predkladanie ponúk

V prílohe je úplné znenie výzvy na predkladanie ponúk na poskytnutie služby externého manažmentu celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Ako triediť odpad z domácnosti

Od 1.1.2016 platí reciklacianový Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v ktorom sa kladie veľký dôraz na triedenie odpadu, aby sa na skládku odpadu odvážali len tie zložky odpadu, ktorú nie je možné ďalej využiť. V prílohe tohto článku je uvedený popis, ktoré zložky komunálneho odpadu je nutné separovať a spôsob ich likvidácie (odvozu). celý text

ostatné | 26. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Vianočný príhovor

Vážení spoluobčania! celý text

ostatné | 22. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Tichá spomienka na tých, ktorí už nie sú medzi nami

Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. celý text

ostatné | 3. 11. 2016 | Autor: Správca Webu