"Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobrého zbadá v ľuďoch."
Blaise Pascal
21. október 2017
Meniny: Uršula
Aktuality
 • Vtáčia chrípka

  Obec Oravtacia chripkavské Veselé oznamuje občanom, že dňa 27.01. 2017 bola potvrdená choroba vtáčej chrípky na Hornej Orave, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí. Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) v  Dolnom Kubíne bolo určené ohnisko nákazy v obci Breza. Obec Oravské Veselé patrí do pásma dohľadu, v ktorom chovatelia hydiny sú povinný dodržiavať nasledovne nariadenia:

  1./ Zabezpečiť chovy hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v chovných priestoroch tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

  2./ Bezodkladne oznámiť na RVPS Dolný Kubín (tel. 043/5820930, 0911862841, 0907728929, 0910264977) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

  –   pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,

  –   pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

  –   týždenná  miera úmrtnosti vyššia ako 3%

  –   akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov)  alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

  3./ Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou, holubmi a vtákmi, chovanými v zajatí.

  4./ Nenapájať hydinu, holuby a vtákov, chovaných v zajatí vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

  5./ Dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu moru hydiny každej osobe, ktorá do chovov vstúpi alebo odíde z chovov

  6./ Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Dolný Kubín.

  Termín: ihneď a do odvolania

  Ďalej RVPS Dolný Kubín zakazuje :

   Presuny živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva v obciach pásma dohľadu (podľa prílohy).

  1./ Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prešov. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)

  2./ Manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia v uvedených obciach.

  3./ Konanie zvodov, zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.

  Termín: od 12. 1. 2017 do odvolania

  Podrobnosti,  nariadenia a opatrenia RVPS nájdete v prílohe.

  Vtáčia chrípka

  2. februára 2017 | OcÚ | Články
 • Fašiangové páračky

  ZŠ s MŠ Oravské Veselé, Klub dôchodcov a Obecný Úrad v Oravskom Veselom Vás pozýva vo štvrtok 2. 2. 2016 o 18.00 do Kultúrneho domu.

  Príďte medzi nás, zaspomínať na staré časy a zažiť skutočné páračky. Budeme radi, keď si prisadnete a budete párať perie.

  O program sa posParacky2017tarajú detský folklórny súbor – prípravka. Zvyky a tradície predstavia ženy z Klubu dôchodcov.

  Do spevu a tanca budú vyhrávať harmonikári mladšej a staršej vekovej kategórie.

  O občerstvenie bude postarané.

  Tešíme sa na Vás.

   

   

  30. januára 2017 | OcÚ | Kultúra, Ďalšie akcie
 • PLÁN KULTÚRNYCH AKCII NA ROK 2017

  Miestne kultúrne stredisko predkladá plán akcií na rok 2017, na ktoré Vás srdečne pozýva.

  …čítať ďalej

  26. januára 2017 | OcÚ | Kultúra, Plán akcií
 • Ako triediť odpad z domácnosti

  Od 1.1.2016 platí reciklacianový Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v ktorom sa kladie veľký dôraz na triedenie odpadu, aby sa na skládku odpadu odvážali len tie zložky odpadu, ktorú nie je možné ďalej využiť. V prílohe tohto článku je uvedený popis, ktoré zložky komunálneho odpadu je nutné separovať a spôsob ich likvidácie (odvozu).

  Máme Modrú planétu, ktorú sme si nekúpili, ale dostali sme ju bez nášho pričinenia. Buďme zodpovední a odovzadajme  planétu Zem, minimálne v takom stave, v akom sme ju dostali mi.

  Ako separovat

  26. januára 2017 | OcÚ | Články
 • Pozvánka

  Bežecká trať1Obec Oravské Veselé pozýva všetkých priaznivcov bielej stopy na trate pripravené práve pre Vás. Z bežeckých tratí „Na Trchovnici“ a „Pod Magurou“ sa Vám otvorí panoráma, nielen prekrásnej prírody našej obce, ale aj širokého okolia.

  Pre priaznivcov zjazdového lyžovania je pripravený, upravený svah s vlekom, za ľudové ceny. Vlek je v prevádzke v sobotu a nedeľu od 10,00 do 16,00 hodiny. Po dohode, je možné zabezpečiť prevádzku, aj mimo uvedný čas.

  Máme sneh, tak si ho užime.

  25. januára 2017 | OcÚ | Články
 • Štatistika 2016.

  ŠTATISTIKA 2016

  18. januára 2017 | OcÚ | Články
 • Vianočný príhovor

  Vážení spoluobčania!

  Opäť sa blíži konieprihovorc roka 2016 a s ním aj výnimočné čaro adventu a blížiacich sa Vianoc. Obdobie vzácne na udalosti, radosť, osobitnú vnímavosť, ale aj príležitosť stretnúť sa so svojimi blízkymi, rodinou a spoločne sa tešiť pri štedrovečernom stole. Tu, kde každý máme svoje osobitné miesto, svoje želania i očakávania a kde atmosféru ticha a pokoja prežívame spoločne. Vianoce sú i čas,  kedy sa skôr zastavíme vo víre všedného života a v podvedomí končiaceho sa roku bilancujeme. Čo sme urobili, čo sme mohli urobiť, ale aj to, čo sme si odložili na rok budúci. Aj tento rok nám pripravil svoje prekvapenia veselé, smutné, niekedy i trpké, no verím, že viac bolo tých krajších a radostných. Počas Vianoc venujeme tichú spomienku aj tým, ktorí nás navždy opustili, ale obdobie Vianoc je tiež príležitosťou myslieť na tých, ktorí sú v našom okolí nevládni, starší, opustení. Skúsme všetci spoločne prispieť k tomu, aby tieto Vianoce boli krajšie a radostnejšie  pre všetkých, aby ich atmosféru pocítili všetci obyvatelia našej obce.

  Vážení spoluobčania, v posledných dňoch končiaceho sa roka Vám chcem všetkým  poďakovať  za spoluprácu, s ktorou sa nám podarilo realizovať spoločne zámery v našej obci.  Vaše skúsenosti, predstavy a spoločný záujem , ale i kritické a jasne formulované pripomienky ma presviedčajú o tom, že spolupráca  bude pokračovať a bude prínosom pre našu obec.

  Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom i v mene pracovníkov Obecného úradu a poslancov Obecného zastupiteľstva poprial ničím nerušené a krásne vianočné sviatky. Nech je pre Vás i pre Vašich blízkych Nový rok naplnený  radosťou , rodinnou pohodou, láskou a pokojom.

  Ing. Albín Maslaňák, starosta obce

  22. decembra 2016 | OcÚ | Články
 • Vločka nádeje

  1vlockaDňa 11.12.2016 v tretiu adventnú nedeľu sa už tradične konal vianočný benefičný koncert „Vločka nádeje“, ktorý organizovala ZŠsMŠ v spolupráci s obecným a farským úradom. Na tejto akcií sa predstavilo okolo 200 detí  zo ZŠsMŠ a ZUŠ a koncert vyvrcholil vystúpením Učiteľského zboru. Aj tento rok kapacita kinosály KD nestačila počtu divákov, a musel byť zabezpečený video prenos do spoločenskej sály. Tohtoročná Vločka nádeje bola venovaná spoluobčanovi Stankovi Uričákovi a opäť sa vyzbierala rekordná suma 4.798,40 €, ktorá vyrazila dych všetkým organizátorom. V záverečnom prejave starosta obce poďakoval všetkým učiteľom a účinkujúcim za prípravu tejto jedinečnej benefičnej akcie. Zvlášť poďakoval všetkým prítomným za finančné príspevky človeku v núdzi. Veselovci opäť potvrdili, že majú veľké srdce a osud človeka v ťažkostiach im nie je ľahostajný.

  12. decembra 2016 | OcÚ | Články
 • Návšteva sv. Mikuláša

  „Mikuláš, Mikuláš čo v tom vreci máš? Samé dobré veci, len pre dobré deti.“

  1mV utorok 6.12.2016 o 9,00 hodine prišli do kultúrneho domu čakať Mikuláša deti z materskej školy a deti, ktoré sa ešte do škôlky tešia. Mikuláša doviezol pár koní na vyzdobených saniach, ako v živej rozprávke. V sprievode dvoch anjelov pomaly vstúpil di kultúrneho domu a chvíľu počkal či ho čakajú najmenší veselovci. Deti, keď počuli zvonček, a videli Mikuláša sa potešili, ale niektoré si aj poplakali.

  Mikuláš  sa bavil na programe, ktorý mu pripravili naši škôlkari. Potom sa opýtal detí „ Kde je ten kuriér čo mi mal priviesť balíčky“. Nastalo hrobové ticho, ktoré prerušili až anjelici s plnými košíkmi dobrôt.

  Náš milý Mikuláš aj s anjelikmi, po rozlúčke s deťmi, pokračoval v rozdávaní darčekov v základnej škole.

  9. decembra 2016 | OcÚ | Články
 • Tichá spomienka na tých, ktorí už nie sú medzi nami.

  Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky.

  Tento sviatok je v našich končinách uznávaný a má dlhoročnú tradíciu. Je to čas pokoja, čas, kedy sa viac naša pozornosť upriamuje na našich najbližších, ktorí nás predišli do večnosti.

  c1Počas týchto dní si pamiatku zosnulých ctíme tak , že chodíme na cintoríny a zapaľujeme na ich hroboch sviece a kladieme  vence.

  Aj náš miestny cintorín sa včera rozžiaril tisíckami plamienkov sviečok a kahancov, či pestrofarebnou kvetinovou výzdobou. Mnoho ľudí v priebehu dňa si takto prišli uctiť svojich drahých zosnulých príbuzných.

   

  3. novembra 2016 | OcÚ | Články, Obec