"Uznať zlyhania je úkon statočnosti a odvahy."
Ján Pavol II.
21. október 2017
Meniny: Uršula
Aktuality
 • Stretnutie seniorov

  s1Obecný úrad , poslanci OZ spolu  s Farským úradom Oravské Veselé usporiadali  dňa 23. októbra 2016 stretnutie seniorov.

  Na malé posedenie boli pozvaní dôchodcovia vo veku nad  65 rokov.   Stretnutie začalo svätou omšou o 11.30 hod. a pokračovalo spoločným obedom v kultúrnom dome. Z pozvaných  273 sa v kultúrnom dome zišlo 156 seniorov.

  Kultúrnym programom potešili a rozohriali nejedno srdiečko  starkých  deti z DFS Pilsko pod vedením p. učiteľky Ganobčíkovej.   Milo prekvapili  aj deti  z prípravky DFS  pod vedením pedagógov Mgr. Stopjakovej s Mgr. Šurínovej.  Poobedňajšie stretnutie spríjemnila  aj živá hudba p.Kozoňa z Námestova.

  Seniori tak mali príležitosť stráviť príjemné chvíle v kruhu  svojich priateľov a rovesníkov.

   

  2. novembra 2016 | OcÚ | Články
 • Výstava detských prác – Záhrada

  V dňoch od 18. 10.2016 do 31.10.2016 sa  z príležitosti Medzinárodného dňa seniorov uskutočnila výstava detských výtvarných prác s názvom Záhrada. Súčasťou bola Putovná výstava – 21. ročníka Medzinárodnej výstavy výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2016 – Parky a záhrady.

  Výtvarné práce vytvorili žiaci ZUŠ Ignáca Kolčáka   pod vedením Mgr. Ingrid Bílekovej.  ktorá bola zároveň kurátorkou  uvedenej výstavy. Za dlhoročnú prácu s deťmi  starosta obce Ing. Albín Maslaňák  odmenil  p. umelkyňu Bílekovú pamätnou plaketou obce Oravské Veselé .

  foto k článku vo fotogalérií

  2. novembra 2016 | OcÚ | Články
 • Uvítanie detí do života

  Dňa 27. septembra 2016 o 12.00 hod.  sa v zasadačke obecného úradu opäť rozdžavotali ďalší veselovčania  narodení v období od 01.01.2016 do 31.05.2016.

  Niektoré detičky sa zvedavo obzerali okolo a ďalšie sa naopak hrdo hlásili k životu. Starosta obce slávnostným príhovorom  uvítal do spoločenstva obyvateľov našej obce  19  detičiek. Zaželal rodičom veľa  úspechov pri výchove a formovaní svojich detí.  Sú to práve rodičia, ktorí učia detí spoznávať dobro, učia ich pravde, statočnosti, čestnosti, úcte a hrdosti na svoje korene, vštepujú im pocit lásky k rodnej vlasti a k svojmu rodisku.

  O kultúrny program sa postarali deti z materskej školy Oravské Veselé , ktoré nás pobavili veselými básničkami  a piesňami.

  2. novembra 2016 | OcÚ | Články
 • obchodna verejna sutaz

  obchodná verejná súťaž

  24. októbra 2016 | OcÚ | Samospráva, Obstarávanie a predaj
 • Zvesti spod Pilska – ročník 2016

      

  8. septembra 2016 | OcÚ | Noviny
 • Aeorovizuálna prehliadka obce Oravské Veselé

  Milí návštevníci, ponúkame Vám pohľad z „vtáčej perspektívy“ na našu krásnu obec. Prelet bol uskutočnený dňa 21. 7. 2016 od 12:22 do 12:31.

  4. augusta 2016 | OcÚ | Súčasnosť
 • Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016

  rozpis vyvozu odpadu 2016

  Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016 vo formáte .pdf

  1. júna 2016 | OcÚ | Oznamy
 • Výsledky volieb do NR SR 2016 v Oravskom Veselom

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 SPOLU
  Počet oprávnených voličov: 1050 1056 2106
  Počet zúčastnených voličov: 690 779 1469
  Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 5 3  8
  Počet platných odovzdaných hlasov 676 763 1439
  Účasť voličov v %: 64,38 % 72,25 % 68,32%

  …čítať ďalej

  6. marca 2016 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania
 • Obec Oravské Veselé vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

  erb_vlajkaVyhlasovateľ: Obec Oravské Veselé
  Sídlo: 029 62 Oravské Veselé 374
  Zastúpený: Ing. Albínom Maslaňákom, starostom obce Oravské Veselé
  IČO: 00650498
  (v ďalšom texte len „Obec Oravské Veselé“ alebo „vyhlasovateľ“)

  v y h l a s u j e

  obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

  – nebytové priestory o celkovej výmere 44 m2, ktoré sa nachádzajúcej sa v centre obce v budove stojacej na parcele č. C-KN 18 bez súpisného čísla, zapísanej na LV č. 1034 na Obec Oravské Veselé.

  Ďalšie informácie ako aj podmienky súťaže nájdete v: PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

  15. februára 2016 | OcÚ | Obstarávanie a predaj
 • Štatistika za rok 2015

    Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
  Počet obyvateľov k 1.1. 2.832 2.858 2.898 2.907
  Počet občanov prihlásených k trvalému pobytu 21 38 20 22
  Počet občanov odhlásených z trvalého pobytu 23 22 23 32
  Počet narodených detí 43
  dievčat=19
  chlapcov=24
  37
  dievčat=20
  chlapcov=17
  32
  dievčat=15
  chlapcov=17
  34
  dievčat=17
  chlapcov=17
  Počet úmrtí 15
  ženy = 6
  muži = 9
  13
  ženy = 4
  muži = 9
  20
  ženy = 11
  muži = 9
  24
  ženy = 9
  muži = 15
  Počet uzavretých manželstiev 9 19 12 20
  Počet obyvateľov  k  31.12. 2.858 2.898 2.907 2.907
  z toho dospelých 2.202
  ženy=1.082 muži=1.120
  2.253
  ženy=1.105 muži=1.148
  2.284
  ženy=1.124 muži=1.160
  2.310
  ženy=1.142 muži=1.168
  detí  do 15 rokov 655
  dievčatá=321 chlapci=335
  645
  dievčatá=324 chlapci=321
  623
  dievčatá=311
  chlapci=312
  597
  dievčatá=296
  chlapci=301

   

  Štatistika registra obyvateľov obce Oravské Veselé (.pdf)

  20. januára 2016 | OcÚ | Súčasnosť