"Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou, alebo strachom."
Albert Einstein
21. október 2017
Meniny: Uršula
Aktuality
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

  Typ: Zmluva o NFP
  Rezort: Ministerstvo hospodárstva SR
  Objednávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 ,
  Dodávateľ: Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé
  Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Číslo zmluvy o NFP: 349/2015-2050-1200
  Celková čiastka: 363 337,87 €
  Názov Projektu
  : Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé
  Kód Projektu v ITMS: 25120220408
  Miesto realizácie Projektu: Oravské Veselé
  Kód Výzvy: KaHR–22VS–1501
  Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os 2 Energetika
  Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

  Začatie projektu: 6/2015

  Ukončenie projektu: 12/2015

  …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • Daruj krv, 11. 1. 2016

  krv_2016_top

  4. decembra 2015 | OcÚ | Rôzne
 • Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo

  mas biela oravaMilí obyvatelia obcí a miest regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo,

  Miestna akčná skupina (MAS) Biela Orava na území ktorej žijete v súčasnosti pripravuje rozvojový dokument na základe ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z EÚ na financovanie projektov pre podnikateľov, občianske združenia, obce a mesto okresu Námestovo. Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, či zvyšovania kvality života v našich obciach a meste prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejne zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok, alebo tiež budovaním cyklotrás a pod.

  Pri plánovaní toho, čo skutočne podporíme, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho regiónu. Zapojte sa teda aj vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj regiónu Bielej Oravy.

  Dotazník je anonymný! Viac informácií nájdete na www.masbielaorava.sk.

  Ďakujeme za spoluprácu.

  Samotný dotazník: Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo

  13. novembra 2015 | OcÚ | Orava a okolie
 • III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody

  voda z kohutikaObec Oravské Veselé ako správca verejného vodovodu v súvislosti so znížením výdatnosti prameňa na 20 %

  vyhlasuje III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody.

  V tomto regulačnom stupni je dovolené používať pitnú vodu len na osobnú spotrebu a platí prísny celodenný zákaz používania pitnej vody na zavlažovanie, umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely a podobne.

  Za nedodržanie tohto zákazu budú vyvodené sankcie v zmysle zákona.

  31. augusta 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Pozvánka na vernisáž a Putovnú výstavu

  pozvanka vystava vernisazZákladná umelecká škola Ignáca Kolčáka Námestovo,
  Obecný úrad v Mútnom a Oravskom Veselom
  Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy výtvarných prác

  Zvieratká v božom svetle,

  ktorá sa bude konať dňa 29.9.2015 o 14.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Mútnom
  pri príležitosti svetového Dňa zvierat. …čítať ďalej

  24. augusta 2015 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • Štatistika v domácnostiach

  erb_vlajkaŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov; toto zisťovanie sa uskutoční v roku 2015 aj v našej obci. Viac informácií: Štatistika v domácnostiach.

   

  29. mája 2015 | OcÚ | Oznamy
 • ročník 2015

  27. apríla 2015 | OcÚ | Noviny
 • Komisie Obecného zastupiteľstva

  erb_vlajka(1) Komisie  ako stále alebo dočasné pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

  (2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov občanov,  a to s výnimkou  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva.

  (3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. …čítať ďalej

  22. marca 2015 | OcÚ | Obecné zastupiteľstvo
 • Výsledky referenda 7. 2. 2015 v Oravskom Veselom

   volebna_urna okrsok č. 1
  (nižný koniec)
  okrsok č. 2
  (vyšný koniec)
  SPOLU
  Počet oprávnených voličov: 1.031 1.043 2.074
  Počet zúčastnených voličov: 589 663 1.252
  Účasť voličov v %: 57,12% 63,56% 60,36%

   

  Otázka Počet hlasov „ÁNO“ Počet hlasov „NIE“
  1. 1.232 12
  2. 1.228 14
  3. 1.225 19
  11. februára 2015 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania
 • Štatistika za rok 2014

    Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
  Počet obyvateľov k 1.1. 2.836 2.832 2.858 2.898
  Počet občanov prihlásených k trvalému pobytu 9 21 38 20
  Počet občanov odhlásených z trvalého pobytu 20 23 22 23
  Počet narodených detí 24
  dievčat    = 11
  chlapcov  = 13
  43
  dievčat   =  19
  chlapcov =  24
  37
  dievčat    = 20
  chlapcov = 17
  32
  dievčat    = 15
  chlapcov = 17
  Počet úmrtí 17
  ženy  =    6
  muži  =  11
  15
  ženy = 6
  muži = 9
  13
  ženy =  4
  muži =  9
  20
  ženy =  11
  muži =   9
  Počet uzavretých manželstiev 18 9 19 12
  Počet obyvateľov k  31.12. 2.832 2.858 2.898 2.907
          z toho dospelých 2.165
  ženy = 1.060
  muži = 1.105
  2.202
  ženy = 1.082
  muži = 1.120
  2.253
  ženy = 1.105
  muži = 1.148
  2.284
  ženy = 1.124
  muži = 1.160
         detí  do 15 rokov 667
  dievčatá = 335
  chlapci =   332
  655
  dievčatá = 321
  chlapci   = 335
  645
  dievčatá =  324
  chlapci  =  321
  623
  dievčatá =  311
  chlapci   =  312

  Štatistiku registra obyvateľov obce Oravské Veselé môžete nájsť aj v tejto tabuľke: Štatistika 2014 (.pdf).

  19. januára 2015 | OcÚ | Súčasnosť