"Uznať zlyhania je úkon statočnosti a odvahy."
Ján Pavol II.
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Aktuality
 • Aeorovizuálna prehliadka obce Oravské Veselé

  Milí návštevníci, ponúkame Vám pohľad z „vtáčej perspektívy“ na našu krásnu obec. Prelet bol uskutočnený dňa 21. 7. 2016 od 12:22 do 12:31.

  4. augusta 2016 | OcÚ | Súčasnosť
 • Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016

  rozpis vyvozu odpadu 2016

  Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016 vo formáte .pdf

  1. júna 2016 | OcÚ | Oznamy
 • Výsledky volieb do NR SR 2016 v Oravskom Veselom

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 SPOLU
  Počet oprávnených voličov: 1050 1056 2106
  Počet zúčastnených voličov: 690 779 1469
  Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 5 3  8
  Počet platných odovzdaných hlasov 676 763 1439
  Účasť voličov v %: 64,38 % 72,25 % 68,32%

  …čítať ďalej

  6. marca 2016 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania
 • Obec Oravské Veselé vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

  erb_vlajkaVyhlasovateľ: Obec Oravské Veselé
  Sídlo: 029 62 Oravské Veselé 374
  Zastúpený: Ing. Albínom Maslaňákom, starostom obce Oravské Veselé
  IČO: 00650498
  (v ďalšom texte len „Obec Oravské Veselé“ alebo „vyhlasovateľ“)

  v y h l a s u j e

  obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

  – nebytové priestory o celkovej výmere 44 m2, ktoré sa nachádzajúcej sa v centre obce v budove stojacej na parcele č. C-KN 18 bez súpisného čísla, zapísanej na LV č. 1034 na Obec Oravské Veselé.

  Ďalšie informácie ako aj podmienky súťaže nájdete v: PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

  15. februára 2016 | OcÚ | Obstarávanie a predaj
 • Štatistika za rok 2015

    Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
  Počet obyvateľov k 1.1. 2.832 2.858 2.898 2.907
  Počet občanov prihlásených k trvalému pobytu 21 38 20 22
  Počet občanov odhlásených z trvalého pobytu 23 22 23 32
  Počet narodených detí 43
  dievčat=19
  chlapcov=24
  37
  dievčat=20
  chlapcov=17
  32
  dievčat=15
  chlapcov=17
  34
  dievčat=17
  chlapcov=17
  Počet úmrtí 15
  ženy = 6
  muži = 9
  13
  ženy = 4
  muži = 9
  20
  ženy = 11
  muži = 9
  24
  ženy = 9
  muži = 15
  Počet uzavretých manželstiev 9 19 12 20
  Počet obyvateľov  k  31.12. 2.858 2.898 2.907 2.907
  z toho dospelých 2.202
  ženy=1.082 muži=1.120
  2.253
  ženy=1.105 muži=1.148
  2.284
  ženy=1.124 muži=1.160
  2.310
  ženy=1.142 muži=1.168
  detí  do 15 rokov 655
  dievčatá=321 chlapci=335
  645
  dievčatá=324 chlapci=321
  623
  dievčatá=311
  chlapci=312
  597
  dievčatá=296
  chlapci=301

   

  Štatistika registra obyvateľov obce Oravské Veselé (.pdf)

  20. januára 2016 | OcÚ | Súčasnosť
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

  Typ: Zmluva o NFP
  Rezort: Ministerstvo hospodárstva SR
  Objednávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 ,
  Dodávateľ: Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé
  Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Číslo zmluvy o NFP: 349/2015-2050-1200
  Celková čiastka: 363 337,87 €
  Názov Projektu
  : Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé
  Kód Projektu v ITMS: 25120220408
  Miesto realizácie Projektu: Oravské Veselé
  Kód Výzvy: KaHR–22VS–1501
  Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os 2 Energetika
  Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

  Začatie projektu: 6/2015

  Ukončenie projektu: 12/2015

  …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • Daruj krv, 11. 1. 2016

  krv_2016_top

  4. decembra 2015 | OcÚ | Rôzne
 • Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo

  mas biela oravaMilí obyvatelia obcí a miest regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo,

  Miestna akčná skupina (MAS) Biela Orava na území ktorej žijete v súčasnosti pripravuje rozvojový dokument na základe ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z EÚ na financovanie projektov pre podnikateľov, občianske združenia, obce a mesto okresu Námestovo. Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, či zvyšovania kvality života v našich obciach a meste prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejne zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok, alebo tiež budovaním cyklotrás a pod.

  Pri plánovaní toho, čo skutočne podporíme, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho regiónu. Zapojte sa teda aj vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj regiónu Bielej Oravy.

  Dotazník je anonymný! Viac informácií nájdete na www.masbielaorava.sk.

  Ďakujeme za spoluprácu.

  Samotný dotazník: Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo

  13. novembra 2015 | OcÚ | Orava a okolie
 • III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody

  voda z kohutikaObec Oravské Veselé ako správca verejného vodovodu v súvislosti so znížením výdatnosti prameňa na 20 %

  vyhlasuje III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody.

  V tomto regulačnom stupni je dovolené používať pitnú vodu len na osobnú spotrebu a platí prísny celodenný zákaz používania pitnej vody na zavlažovanie, umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely a podobne.

  Za nedodržanie tohto zákazu budú vyvodené sankcie v zmysle zákona.

  31. augusta 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Pozvánka na vernisáž a Putovnú výstavu

  pozvanka vystava vernisazZákladná umelecká škola Ignáca Kolčáka Námestovo,
  Obecný úrad v Mútnom a Oravskom Veselom
  Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy výtvarných prác

  Zvieratká v božom svetle,

  ktorá sa bude konať dňa 29.9.2015 o 14.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Mútnom
  pri príležitosti svetového Dňa zvierat. …čítať ďalej

  24. augusta 2015 | OcÚ | Ďalšie akcie