"Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania."
Jan Amos Komenský
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Aktuality
 • Dvojkríž na Grape – september 2013

  plagat_dvojkriz_grapa_2013

  28. augusta 2013 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • 3. ročník súťaže o najkrajšiu záhradu a balkón

  sutaz balkon zahrada

  Obecný úrad v spolupráci s MKS vyhlasuje 3. ročník súťaže v týchto kategóriách:

  1. Najkrajšia záhrada
  2. Najkrajší balkón a okná
  Do prvej kategórie spadá úprava záhrad, skaliek, okolia domov.
  Do druhej  kategórie spadá kvetinová úprava balkónov a okien, altánkov.
  Do súťaže sa môžete zapojiť prostredníctvom svojich fotografií, ktoré odošlete na emailovú adresu: mks.rydzonova#oravskeveselé.sk

  …čítať ďalej

  14. augusta 2013 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • Talenty medzi nami

  talenty_medzi_namiSrdečne Vás pozývam na kultúrne podujatie

  Talenty medzi nami„,

  ktoré sa uskutoční 24. marca 2013, t.j. v nedeľu,

  o 15:00 hodine v Kultúrnom dome.

   

  …čítať ďalej

  17. marca 2013 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • OZNAM – predaj pozemku

  Obec Oravské Veselé  v zmysle uznesenia č. 8/2013 zo dňa 11. 2. 2013 ponúka na predaj pozemok  v k.ú Oravské Veselé v lokalite miestneho ihriska v strede obce,  o výmere cca 858 m2 v cene 18 €/m2 t.j. 15.444 € za účelom investičného zámeru výstavby reštaurácie a tribúny s podmienkou spätného odpredaja tribúny pre obec v cene 15.444 €.

  Bližšie informácie na obecnom úrade Oravské Veselé.

  12. marca 2013 | OcÚ | Oznamy
 • Štatistika obyvateľov obce Oravské Veselé

  statistika_obyvatelov_2011-2012

  …čítať ďalej

  18. januára 2013 | OcÚ | Súčasnosť
 • Všeobecné informácie:

  Obec  Oravské Veselé  ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie  k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a  daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím.

  V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ . …čítať ďalej

  17. januára 2013 | OcÚ | Oznamy
 • OZNAM k dani za psa na rok 2013

  Vlastník alebo držiteľ psa  je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť a prihlásiť psa do evidencie alebo odhlásiť psa z evidencie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé  č. 3/2012, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012.

  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.

  Termín podania tlačiva „Priznanie k dani za psa “ je do  30 dní odo dňa  vzniku daňovej povinnosti. …čítať ďalej

  17. januára 2013 | OcÚ | Oznamy
 • Dane v roku 2013

  Obec Oravské Veselé  v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012 určuje s účinnosťou od 1.januára 2013 nasledovné druhy miestnych daní :

  1.) daň z nehnuteľností

  2.) daň za psa

  3.) daň za užívanie verejného priestranstvá

  4.) daň za ubytovanie

  5.) daň za predajné automaty …čítať ďalej

  17. januára 2013 | OcÚ | Oznamy
 • OZNAM K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD PRE ROK 2013

  Obec Oravské Veselé v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 3/2012 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012  určuje:

  výšku poplatku  za komunálny odpad pre rok 2013 nasledovne:

  a) 0,0385 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytov v obci Oravské Veselé  (14,05  € osoba/rok)

  b) pri právnických a fyzických osobách – podnikateľoch je zavedený množstvový zber.
  Sadzba poplatku  je 0,0290 €/dm3 t.j.  3,19 € za 110 l nádobu / vývoz
  6,96 € za 240 l nádobu / vývoz.

  Minimálna frekvencia vývozov je jeden krát štvrťročne. …čítať ďalej

  17. januára 2013 | OcÚ | Oznamy
 • Oravské Veselé Vianoce 2012

  vianoce_vesele_2012

  16. decembra 2012 | OcÚ | Ďalšie akcie