"Hrdza skúša zlato a trápenie človeka."
Jan Amos Komenský
29. jún 2017
Meniny: Peter/Pavol/Petra
Oznamy Miestneho rozhlasu

Oznam MR, 3.4.

POKYNY PRE JARNÉ UPRATOVANIE A OCHRANU LESOV

Jarné obdobie je už tradične spojené s dôkladným upratovaním svojich obydlí a hospodárskych budov po zime, odstraňovaním nepotrebného materiálu, ako aj s čistením a prípravou svojich záhrad. Toto obdobie je žiaľ taktiež spojené aj so zvýšeným výskytom požiarov odpadov, suchých porastov a nárastom počtu lesných požiarov, pri ktorých každoročne vznikajú značné materiálne, ale aj ekologické škody.

Preto Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky napomáha aj pri zachovaní, ochrane a zveľaďovaní lesov, ktoré sú obrovským prírodným, ale aj národným bohatstvom.

V tejto súvislosti Vám Územná organizácia DPO SR Dolný Kubín odporúča, aby ste v orgánoch obce/mesta, DHZO a DHZ prerokovali a vykonali napríklad tieto úlohy:

 • Vykonať preventívne protipožiarne kontroly, kontrolnými skupinami obce, u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor.
 • Venovať pozornosť výchove detí z oblasti ochrany pred požiarmi, výchovne vplývať na spoluobčanov prostredníctvom vysielania rozhlasovej relácie v miestnom rozhlase, nástenkami a propagačnými materiálmi zameranými na ochranu lesov pred požiarmi.
 • Upozorniť občanov na zákaz vypaľovania trávnatých porastov a zakladania ohňov na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.
 • Zapojiť sa do odstraňovania „čiernych“ skládok, ktoré sú často zdrojom požiarov v prírode.
 • Preveriť akcieschopnosť miestneho DZHO, resp. DHZ, s ohľadom najmä na pohotovosť a výjazd družstva hasičskej jednotky.
 • Vykonať kontrolu hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti. Hasičskú techniku a vecné prostriedky udržiavať v akcieschopnom stave. Viesť o tom evidenciu.
 • Zabezpečiť upratanie priestorov hasičských zbrojníc/staníc a udržiavať v nich poriadok.
 • Zabezpečiť dostatočné množstvo PHM, mazív a ostatných prevádzkových kvapalín a hasiacich látok.
 • Postupne dopĺňať potrebné prostriedky, hasičskú výzbroj a výstroj (napr. jednoduché hasiace prostriedky na hasenie lesných požiarov – lopaty, tlmice, hasiace vaky a podobne).
 • Pozornosť venovať zariadeniam na dodávku vody na hasenie požiarov v katastri obce. Skontrolovať vodovodnú sieť (odberné miesta – nadzemné a podzemné hydranty, výtokové stojany, plniace miesta), ako aj čerpacie miesta pri prírodných a umelých vodných zdrojoch (potok, rieka, jazero, požiarna nádrž, požiarna studňa), ktoré sú k dispozícií v katastri obce.
 • Prístupové komunikácie na zásah a k zariadeniam na dodávku vody na hasenie požiarov udržiavať trvale voľné.

Tieto úlohy je možné doplniť aj o ďalšie, podľa konkrétnych podmienok jednotlivých obcí/miest a hasičských zborov.

 

3. apríla 2017 | OcÚ | Oznamy Miestneho rozhlasu