"Otec a matka majú mnoho práce a nemajú na dieťa čas ... toto sú veci, ktoré ničia mier."
Matka Tereza
21. február 2018
Meniny: Eleonóra
Projekty

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

 

EU EFRR

OP KZP

 

Informácia o realizácii projektu

„Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé“

 

Obec Oravské Veselé v súčasnosti realizuje projekt s názvom “Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé”, ktorého cieľom je zlepšenie tepelnotechnických vlastností administratívnej budovy v obci prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmenou nevyhovujúcich výplní otvorov a zateplením strechy, vrátane výmeny strešnej krytiny. Týmito zmenami sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca a zároveň sa zabráni zhoršovaniu technického stavu budovy, ktorá slúži občanom a samospráve.

Rekonštrukciou dôjde ku:

  • úspore prevádzkových nákladov budovy až o 74%, čím sa budova zaradí do nízkoenergetického štandardu,
  • zníženiu produkcie oxidov dusíka o 74,5 kg za rok,
  • zníženiu produkcie oxidov síry o 67,8 kg za rok,
  • odhadovanému ročnému zníženiu emisií skleníkových plynov o 22,3163 t ekviv. CO2.

  

Základné údaje o projekte

 

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Spolufinancované fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky: 231 125,62 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 11 556,28 €

Začiatok realizácie: 09/2016

Koniec realizácie: 07/2018

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia

MZPSR

 

Tisk

OcÚ | Projekty