Navigácia

Obsah

Obec Oravské Veselé

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov                                 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom č.377

 

1.  Požadované kvalifikačné predpoklady na činnosť vedúceho zamestnanca a iné kritériá a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa  § 61 odsek 7 zákona č. 317/2009  Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancova o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a znalosť príslušnej legislatívy
 • zdravotná spôsobilosť

2. Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná prihláška do  výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní I .atestácie, alebo jej náhrady
 • doklad o dĺžke odbornej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon riaditeľa školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

3. Dátum a miesto podania prihlášky o účasť na výberovom konaní

 • Písomnú prihlášku o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať alebo osobne doručiť do podateľne obecného úradu, najneskôr do: 21.05.2021 12:00 hod. na adresu zriaďovateľa: Obec Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé, v zalepenej obálke. (rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke)
 • Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.
 • Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najneskôr 7 dní pred dňom konania výberového konania.

Ďalšie informácie: Obec Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé

Tel. 0905 802 885,

e-mail:starosta.maslanak@oravskevesele.sk, prednosta@oravskevesele.sk,

 

V Oravskom Veselom 20.04.2021.

                                                                    Ing.  Albín Maslaňák                                                     

                                                                       starosta obce v.r.

Dokument na stiahnutie:

 Výberové konanie Oravské Veselé-riaditeľ 2021.pdf (151.42 kB)

 

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

#

Očkovanie proti COVID - 19

Viď prílohu. celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Testovanie obyvateľov 07.05.2021

Testovanie obyvateľov 07.05.2021 celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Asistované sčítanie obyvateľov do 13.06.2021

Viď prílohu celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
Zmena cestovného poriadku 1

Zmena cestovného poriadku

Od 19.04.2021 dochádza k zmene cestovného poriadku autobusovej dopravy. celý text

ostatné | 16. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 12.05.2021

Viď prílohu celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 11.05.2021

Viď prílohu celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Stanica technickej kontroly BOBROV

Vážený občania.
Novo otvorená STK na konci Bobrova vám ponúka svoje služby emisnej a technickej kontroly všetkých motorových vozidiel.
Otváracie hodiny: 6,00 do 16,00 hodiny.
Kontakt: www.stk-bobrov.sk, alebo tel.0911 920 910 celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Slovenská pošta - Hodiny pre verejnosť

Hodiny pre verejnosť. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Zmena úradných hodín od 11.01.2021 na OcÚ

Zmena úradných hodín Obecného úradu Oravské Veselé.
Pondelok: 12:00-16:00 hod.
Utorok: 07:00-11:00 hod.
Streda: 12:00-16:00 hod.
Štvrtok: 07:00-11:00 hod.
Piatok: VOĽNO
Viď prílohu. celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
#

ŠTATISTIKA registra obyvateľov obce Oravské Veselé

ŠTATISTIKA
registra obyvateľov obce Oravské Veselé
viď príloha celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
.

Desatoro bezpečných vianoc.

Desatoro bezpečných vianoc celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Navrhovaný obvod jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Oravské Veselé lokalita Grapa.

viď príloha obrázok celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Mikulášska zbierka sladkostí 2020.

viď príloha. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Obec Oravské Veselé oznamujeme :

v obci prebieha zber veľkoobjemového odpadu, ako napr. starý nábytok, sedačky, matrace. Tento zber bude v piatok t. j. 25.09.2020 v čase od 7:00 hod do 14:30 hod v sobotu t. j. 26.09.2020 v čase od 8:00 hod do 14:00 hodiny a v pondelok t. j. 28.09.2020 v čase od 7:00 hod do 14:30 hod. Uvedený odpad môžete doviesť na dvor Obecnej prevádzky, ktorý bude otvorený. celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Oznam o zmene v čase konania Obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Oravské Veselé Ing. Albín Maslaňák týmto zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé, ktoré sa uskutoční dnes 25. júna 2020 o 17:00 hod.
v zasadačke kultúrneho domu. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Oravské Veselé

oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021, aby si prišli prevziať rozhodnutie o prijatí v piatok, 26. júna 2020 od 10:00 do 13:00 hod. k pani zástupkyni Franekovej do MŠ v kultúrnom dome. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka OZ dňa 25.06.2020

Starosta obce Oravské Veselé Ing. Albín Maslaňák
týmto zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé,ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2020 t.j. vo štvrtok o 16.00 hodine v zasadačke kultúrneho domu.
celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Urbár pozemkové spoločenstvo Oravské Veselé oznamuje :

podielnikom, že Zhromaždenie členov sa uskutoční dňa 28.6.2020 o 15:00 hodine na amfiteátri pri Kultúrnom dome. Registrácia sa začne už od 11:30 hodiny. Registračné lístky a splnomocnenia sú platné z pozvánok doručovaných na marcové zhromaždenie. Žiadame všetkých členov pozemkového spoločenstva, ktorí sa nemôžu zúčastniť, aby splnomocnili príbuzných prípadne predsedu Urbáru p.s. alebo členov výboru. Je dôležité aby bola nadpolovičná účasť a bolo možné schváliť uznesenie. Ak podielnik nemá odložený registračný lístok a plnú moc, môže si náhradný vyzdvihnúť v kancelárii Urbáru. celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

MT- SPORT v LOKCI

Predajňa bicyklov MT- SPORT v LOKCI Vás pozýva na sezónny nákup bicyklov a elektrobicyklov za zľavnené ceny. U nás v predajni nájdete výber z viac ako 800 kusov bicyklov a elektrobicyklov.Ku každému zakúpenému bicyklu získate navyše darček + garančnú prehliadku do šiestich mesiacov zadarmo.
Odborné školenie k funkčnosti a údržbe zakúpeného bicykla je samozrejmosťou.
Predajňa bicyklov MT-SPORT sa nachádza v LOKCI 50m od zastávky v smere na Dolný Kubín v budove Gassum klubu.
Kolektív predajne MT-SPORT v Lokci sa teší na Vašu návštevu.
celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

VÚC Žilina oznamuje:

na úpravu prevádzky o mimoriadnu zmenu cestovných poriadkov od 01.06.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime , pričom zároveň budú prevádzkované autobusové spoje, zabezpečujúce dochádzanie detí, žiakov a zamestnancov do a z materských a základných škôl (l. stupeň + piaty ročník).
V prílohe sú zmeny v CP za všetky oravské prevádzky.
celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Obecný úrad v Oravskom Veselom :

oznamuje občanom, ktorí ešte neboli zaplatiť daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad , že je možné platiť v hotovosti, platobnou kartou v pokladni obecného úradu alebo cez internet banking. V prípade platenia cez internet je potrebné nahlásiť na obecný úrad svoju emailovú adresu. (telefonický alebo na emailové adresy obce) celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Firma KIKA oznamuje:

Dnes 28. mája 2020 v čase 12:00-12:45 v strede obce budú predávať ovocné kríky, muškáty A to: moruše, stromové a kríkové ríbezle, odolné egreše, jarabinu čiernu,jahody, maliny, černice, čučoriedky, goji, rakytnik,javory, ruže krikove aj stromčekove ,rododendrony , azalky, rôzne druhý muškátov, petúnie a iné.

celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Ambulancia pre dospelých - MUDr. Júlia Olexíková oznamuje:

občanom, že naďalej pretrvávajú obmedzenia v súvislosti s pandémiou Corona vírus. Preto žiadame pacientov, ktorí idú na vyšetrenie, nech sa dopredu telefonický objednajú na telef. č. 043/5596 135.
Predpis liekov: do hod. 9:30 - do 11:00 hod.
Výsledky vyšetrení: od hod. 11:00 - do 11:30 hod.
celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od: 25.06.2020 08:00:00 do: 25.06.2020 15:30:00
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe . celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Súkromný chovateľ z Podhájskej

Dňa 26. mája 2020 t. j. dnes o 12:00 hodine bude predávať
červené a biele sliepky nosnice v znáške. Cena za kus 2,90 € a pri odbere 10 kusov je cena 2,70 €.
Ponúka aj červené kohúty v cene 4 € / ks. Predaj sa uskutoční dnes o 12:00 hodine z nižného konca
smerom na vyšný koniec.
celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

POZVÁNKA OZ dňa 26.05.2020.

Starosta obce Oravské Veselé Ing. Albín Maslaňák
týmto zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé,ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2020 t.j. v utorok o 16.00 hodine v zasadačke kultúrneho domu.
celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia pre cestujúcich 1

Informácia pre cestujúcich

Od 18.5.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v štandardnom prázdninovom režime bez redukcie vybraných autobusových spojov. celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Miestna organizácia Červeného kríža v Oravskom Veselom

oznamuje všetkým záujemcom o darcovskú akciu Veselovská kvapka krvi, ktorá sa mala konať v našej obci v piatok 15. mája, že vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam v súvislosti s pandémiou sa táto akcia neuskutoční, keďže Národná transfúzna služba až do odvolania nebude uskutočňovať mobilné odbery. Nakoľko však NTS avizuje nedostatok krvi všetkých krvných skupín aj vzhľadom k rozbiehajúcim sa náročnejším, kvôli opatreniam určitú dobu odkladaným operačným zákrokom, záujemcovia o pomoc iným formou darovania krvi budú vítaní v ktorejkoľvek stanici Národnej transfúznej služby (najbližšie v Martine) a v ktorýchkoľvek odberných miestach oddelení hematológie a transfúziológie. Je však zatiaľ potrebné, aby si každý darca presný čas odberu dopredu telefonicky dohodol s konkrétnym odberným miestom. Cestovné náhrady sa preplácajú. celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje:

viď príloha. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 9
posledná