Navigácia

Obsah

Obchodná verejná súťaž .

Typ: ostatné
OBEC ORAVSKÉ VESELÉ, 02962 Oravské Veselé 374
tel.:043/5596123
mail: starosta.maslanak@oravskevesele.sk, www.oravskevesele.sk

Zverejnené na internetovej stránke Obce Oravské Veselé dňa: 13.08.2019
Vyhlasovateľ: Obec Oravské Veselé
Sídlo: 029 62 Oravské Veselé 374
Zastúpený: Ing. Albínom Maslaňákom, starostom obce
IČO: 00650498
(v ďalšom texte len „Obec Oravské Veselé“ alebo „vyhlasovateľ“)

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:
1. Kancelárske priestory nachádzajúce sa na piatom poschodí Viacúčelovej budovy č.súp. 374 stojacej na pozemku parc.č. C-KN 11 zapísanej na LV č. 1034 k.ú. Oravské Veselé.
a./ 1 x kancelária o výmere 18 m2
b./ 3 x kancelária o výmere 17 m2

Príloha

Vytvorené: 14. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 8. 2019 09:00
Autor: Správca Webu