Navigácia

Obsah

Obec Oravské Veselé vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Typ: ostatné
Vyhlasovateľ: Obec Oravské Veselé
Sídlo: 029 62 Oravské Veselé 374
Zastúpený: Ing. Albínom Maslaňákom, starostom obce Oravské Veselé
IČO: 00650498
(v ďalšom texte len „Obec Oravské Veselé“ alebo „vyhlasovateľ“)

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

– nebytové priestory o celkovej výmere 44 m2, ktoré sa nachádzajúcej sa v centre obce v budove stojacej na parcele č. C-KN 18 bez súpisného čísla, zapísanej na LV č. 1034 na Obec Oravské Veselé.

Ďalšie informácie ako aj podmienky súťaže nájdete v: 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE


Príloha

Vytvorené: 20. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 2. 2018 14:38
Autor: Správca Webu