Navigácia

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva


Erb-vlajka(1) Komisie  ako stále alebo dočasné pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov občanov,  a to s výnimkou  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

(4) Predseda komisie:

a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne  s členmi komisie pripravuje program schôdze,

b) zostavuje plán činnosti,

c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

d) zastupuje komisiu navonok,

e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.


(5) Obec  Oravské Veselé  má  zriadené  tieto stále komisie:

a) Komisia finančná

b) Komisia stavebná a poľnohospodárska,

c) Komisia sociálna, kultúry, mládeže a športu

d) Komisia  na ochranu verejného poriadku, dopravy, služieb a životného prostredia,

d) Komisia na ochranu verejných záujmov.


(6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi k najdôležitejším otázkam života obce a ku pre obec dôležitým investičným zámerom,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

(6) Komisie sa schádzajú podľa potreby, avšak s výnimkou Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejných záujmov, ktorá sa schádza podľa potreby, najmenej však jeden krát za rok. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.  Zásady rokovania a uznášania  si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom    poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Oravskom Veselom, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(7) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

KOMISIA FINANČNÁ

Predseda komisie: Miloš Kurek    (kurek.milos@orava.sk)
Členovia komisie: Ing. Ján Romaňák, Milan Balcerčík, Branislav Macko, Ivan Patron , Ing. Vladimír Balcerčík


KOMISIA  STAVEBNÁ A POĽNOHOSPODÁRSKA

Predseda komisie: Ing. Juraj Ligoš  (ligosjuraj@gmail.com)
Členovia komisie: Branislav Macko, Mgr. Ján Sameliak, Karol Stahoň, Roman Romaňák


KOMISIA  SOCIÁLNA, KULTÚRY, MLÁDEŽE  A ŠPORTU

Predseda komisie: Štefan Kocúr  (stefankocur@zoznam.sk)
Členovia komisie: Anton Šefčík , Mgr. Milan Prídavok, Mgr. Jaroslav Klus, Helena Rydzoňová


KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU, DOPRAVY , SLUŽIEB A ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Predseda komisie: Jozef Balcerčík   (balcotour@post.sk)
Členovia komisie: Ing. Juraj Ligoš , Bc. Peter Pekarčík, Peter Miškovčík


KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÝCH  ZÁUJMOV

Predseda komisie : Anton Šefčík   (anton.sefcik@gmail.com)
Členovia komisie: Ing. Juraj Ligoš, Ing. Ján Romaňák


Komisie obecného zastupiteľstva Oravské Veselé, predsedovia a členovia komisií:
schválené uznesením  č.   73/2014  zo dňa 05. decembra 2014
a uznesením č.  2/2015  zo dňa 26. februára  2015.


Komisie Obecného zastupiteľstva (.pdf)