Menu
Obec Oravské Veselé
Oravské Veselé
rozšírené vyhľadávanie

Komisie Obecného zastupiteľstva

Erb-vlajka(1) Komisie  ako stále alebo dočasné pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov občanov,  a to s výnimkou  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

(4) Predseda komisie:

a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne  s členmi komisie pripravuje program schôdze,

b) zostavuje plán činnosti,

c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

d) zastupuje komisiu navonok,

e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.


(5) Obec  Oravské Veselé  má  zriadené  tieto stále komisie:

a) Komisia finančná a škodová

b) Komisia stavebná a poľnohospodárska,

c) Komisia sociálna, kultúry, mládeže a športu

d) Komisia  na ochranu verejného poriadku, dopravy, služieb a životného prostredia,

d) Komisia na ochranu verejných záujmov.


(6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi k najdôležitejším otázkam života obce a ku pre obec dôležitým investičným zámerom,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.(6) Komisie sa schádzajú podľa potreby, avšak s výnimkou Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejných záujmov, ktorá sa schádza podľa potreby, najmenej však jeden krát za rok. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.  Zásady rokovania a uznášania  si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom  poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Oravskom Veselom, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(7) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

KOMISIA FINANČNÁ A ŠKODOVÁ:

Predseda komisie: Bc. Peter Pekarčík    
Členovia komisie: Milan Balcerčík,  Ing. Marián Stopjak,  Ivan Patron, Mgr. Renáta Stašáková.

KOMISIA STAVEBNÁ A POĽNOHOSPODÁRSKA:

Predseda komisie: Martin Balcerčík
Členovia komisie: Ing. Juraj Ligoš, Miloš Kurek, Martin Maslaňák, Roman Romaňák, Roman Socha.

KOMISIA  SOCIÁLNA, KULTÚRY, MLÁDEŽE  A ŠPORTU:

Predseda komisie: Ivan Patron
Členovia komisie: Štefan Kocúr, Martin Balcerčík, Mgr. Milan Prídavok,  Helena Rydzoňová, Ing. Tomáš Maslaňák.

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU, DOPRAVY , SLUŽIEB A ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Predseda komisie: Martin Maslaňák
Členovia komisie: Ing. Juraj Ligoš, Jozef Balcerčík

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÝCH  ZÁUJMOV

Predseda komisie : Ing. Marián Stopjak
Členovia komisie: Milan Balcerčík, Martin Maslaňák


Predsedovia komisií obecného zastupiteľstva Oravské Veselé, predsedovia boli schválení uznesením  č.   50/2022  zo dňa 25. novembra 2022 a členovia komisií obecného zastupiteľstva Oravské Veselé schválení uznesením  č.   57/2022  zo dňa 16. decembra 2022.

Samospráva

ZBERNÝ DVOR 

ORAVSKÉ VESELÉ

Prevádzkové hodiny:

Pondelok - Piatok:

10:00-14:00 hodiny

Sobota: 9:00 - 11:00 hod.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Oravské Veselé za rok 2023 je vo výške
45,21 %.

Interaktívna mapa

Vždy "V OBRAZE"

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Triedenie odpadu

natur-pack