Menu
Obec Oravské Veselé
Oravské Veselé
rozšírené vyhľadávanie

Komisie Obecného zastupiteľstva

Erb-vlajka(1) Komisie  ako stále alebo dočasné pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov občanov,  a to s výnimkou  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

(4) Predseda komisie:

a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne  s členmi komisie pripravuje program schôdze,

b) zostavuje plán činnosti,

c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

d) zastupuje komisiu navonok,

e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.


(5) Obec  Oravské Veselé  má  zriadené  tieto stále komisie:

a) Komisia finančná

b) Komisia stavebná a poľnohospodárska,

c) Komisia sociálna, kultúry, mládeže a športu

d) Komisia  na ochranu verejného poriadku, dopravy, služieb a životného prostredia,

d) Komisia na ochranu verejných záujmov.


(6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi k najdôležitejším otázkam života obce a ku pre obec dôležitým investičným zámerom,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.(6) Komisie sa schádzajú podľa potreby, avšak s výnimkou Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejných záujmov, ktorá sa schádza podľa potreby, najmenej však jeden krát za rok. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.  Zásady rokovania a uznášania  si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom    poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Oravskom VeselomKOMISIA

, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(7) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

KOMISIA FINANČNÁ:

Predseda komisie: Ing. Marián STOPJAK  (stopjak@gmail.com)
Členovia komisie: Milan Balcerčík, Miloš Kurek, Ing. Juraj Ligoš, Ivan Patron, Mgr. Renáta Stašáková.

KOMISIA STAVEBNÁ A POĽNOHOSPODÁRSKA:

Predseda komisieMarián SUMEGA  (sumega@stonline.sk)
Členovia komisie: Ing. Marián Stopjak, PhDr. Ján Sameliak, Ing. Juraj Ligoš, Karol Stahoň, Miroslav Gergišák, Roman Romaňák.

KOMISIA  SOCIÁLNA, KULTÚRY, MLÁDEŽE  A ŠPORTU:

Predseda komisie: Štefan Kocúr  (stefankocur@outlook.sk)
Členovia komisie: Jozef Balcerčík, Anton Šefčík, Mgr. Milan Prídavok, Mgr. Margita Maslaňáková, Helena Rydzoňová, Ing. Tomáš Maslaňák.

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU, DOPRAVY , SLUŽIEB A ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Predseda komisie: Jozef Balcerčík   (balcercikj@gmail.com)
Členovia komisie: Ing. Juraj Ligoš 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÝCH  ZÁUJMOV

Predseda komisieAnton Šefčík   (anton.sefcik@gmail.com)
Členovia komisie: Milan Balcerčík, Marián Sumega


Komisie obecného zastupiteľstva Oravské Veselé, predsedovia a členovia komisií:
schválené uznesením  č.   52/2018  zo dňa 29. novembra 2018; doplnenie komisie stavebnej a poľnohospodárskej uznesením  č. 15/2019 zo dňa 13. marca 2019.

Vždy "V OBRAZE"

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1