Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Orava
Počet obyvateľov 2948
Rozloha 41,21 km2
Prvá písomná zmienka 13.augusta 1629

 

Oravské Veselé

leží vo Veselovianskej kotline pod juhovýchodnými svahmi Pilska.   Katastrálne územie obce je vymedzené zemepisnými súradnicami od 49° 31' 50" po 49° 26' 03" severnej zemepisnej šírky a od 19° 18' 48" po 19° 25' 50" východnej zemepisnej dĺžky. Katastrálna hranica obce je väčšinou vedená hrebeňovými úsekmi lesných masívov, oddeľujúcich osídlené doliny. Má nepravidelný klinovitý tvar, ktorý svojím klinom siaha až k slovensko-poľskej hranici.    Zastavané územie obce je hlavne okolo cesty III. triedy č. 52021 v dĺžke 7 km.  Svojou rozlohou zasahuje do troch horopisných celkov vonkajších Západných Karpát: masív Pilska do Oravských Beskýd, Veselovianska kotlina do Podbeskydskej brázdy a južná časť chotára do Podbeskydskej vrchoviny. Najvyšší bod v chotári leží na vrchu Pilsko (1 556,9 m n. m.) a najnižší (695 m n. m.) ústie potoka Rakovca do Veselianky. V strede obce je nadmorská výška 755 m n. m.

 

19.08.2019

Lekáreň na stredisku Mgr. Čierniková Anna oznamuje :

Lekáreň na stredisku Mgr. Čierniková Anna oznamuje :

od 26. augusta 2019 do 30. augusta 2019 t. j. celý budúci týždeň bude lekáreň zatvorená!

Detail

19.08.2019

Detská lekárka  MUDr. Matušáková Alena oznamuje :

Detská lekárka MUDr. Matušáková Alena oznamuje :

od 26. augusta 2019 do 30. augusta 2019 t. j celý budúci týždeň nebude ordinovať, z dôvodu čerpania dovolenky.

Detail

14.08.2019

Obchodná verejná súťaž .

Obchodná verejná súťaž .

OBEC ORAVSKÉ VESELÉ, 02962 Oravské Veselé 374 tel.:043/5596123 mail: starosta.maslanak@oravskevesele.sk, www.oravskevesele.sk Zverejnené na internetovej stránke Obce Oravské Veselé dňa: 13.08.2019 Vyhlasovateľ: Obec Oravské Veselé Sídlo: 029 62 Oravské Veselé 374 Zastúpený: Ing. Albínom Maslaňákom, starostom obce IČO: 00650498 (v ďalšom texte len „Obec Oravské Veselé“ alebo „vyhlasovateľ“) v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce: 1. Kancelárske priestory nachádzajúce sa na piatom poschodí Viacúčelovej budovy č.súp. 374 stojacej na pozemku parc.č. C-KN 11 zapísanej na LV č. 1034 k.ú. Oravské Veselé. a./ 1 x kancelária o výmere 18 m2 b./ 3 x kancelária o výmere 17 m2

Detail

05.08.2019

Pozvánka OZ

Pozvánka OZ

Pozvánka OZ

Detail

05.08.2019

Zubná ambulancia :

Zubná ambulancia :

Zubná ambulancia v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že od 1. augusta 2019 ordinuje lekárka v Oravskom Veselom každý deň od 7:00 hod do 11:30 hod.

Detail

Fotogaléria

Veselovskými rovňami

Veselovskými rovňami

Oravské Veselé Vianoce 2018.

Oravské Veselé Vianoce 2018.

Kalendár akcií