Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Orava
Počet obyvateľov 2948
Rozloha 41,21 km2
Prvá písomná zmienka 13.augusta 1629

 

Oravské Veselé

leží vo Veselovianskej kotline pod juhovýchodnými svahmi Pilska.   Katastrálne územie obce je vymedzené zemepisnými súradnicami od 49° 31' 50" po 49° 26' 03" severnej zemepisnej šírky a od 19° 18' 48" po 19° 25' 50" východnej zemepisnej dĺžky. Katastrálna hranica obce je väčšinou vedená hrebeňovými úsekmi lesných masívov, oddeľujúcich osídlené doliny. Má nepravidelný klinovitý tvar, ktorý svojím klinom siaha až k slovensko-poľskej hranici.    Zastavané územie obce je hlavne okolo cesty III. triedy č. 52021 v dĺžke 7 km.  Svojou rozlohou zasahuje do troch horopisných celkov vonkajších Západných Karpát: masív Pilska do Oravských Beskýd, Veselovianska kotlina do Podbeskydskej brázdy a južná časť chotára do Podbeskydskej vrchoviny. Najvyšší bod v chotári leží na vrchu Pilsko (1 556,9 m n. m.) a najnižší (695 m n. m.) ústie potoka Rakovca do Veselianky. V strede obce je nadmorská výška 755 m n. m.

 

18.01.2019

Oznam

Oznam

Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že v dňoch 19. a 20. januára 2019, t. j. v sobotu a v nedeľu pôjde vlek od 10.00 hod. - do 16.00 hodiny.

Detail

16.01.2019

Upozornenie krízového štábu Okresného úradu Námestovo:

Upozornenie krízového štábu Okresného úradu Námestovo:

Žiadame občanov aby neparkovali vozidlá na štátnych cestách I.II.III. triedy a v ich blízkosti, z dôvodu znemožnenia odhrňania snehu v dostatočnej šírke a kvalite Slovenskou správou ciest. Tieto vozidlá, ktoré sú odstavené na ceste alebo v jej blízkosti sú často nedostatočne viditeľné, tvoria prekážku a môže dôjsť k poškodeniu týchto vozidiel. Ďalej pri odvoze snehu z verejných priestranstiev je zakázané vyvážať sneh do riek a potokov.

Detail

14.01.2019

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v zmysle zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení Obec Oravské Veselé V y h l a s u j e Dňa 14. 1. 2019 od 10:00 hod. na celom území obce Oravské Veselé mimoriadnu situáciu. Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia smerujúce k odvráteniu následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok. Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne: • Zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam • Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. V Oravskom Veselom 14. 1. 2019 ............................................ Ing. Albín Maslaňák Starosta obce Oravské Veselé

Detail

08.01.2019

Oznam

Oznam

Obec v Oravskom Veselom žiada tých občanov, ktorým sa potulujú psi po našej obci, aby si ich zabezpečili, v inom prípade budú majitelia týchto psov sankciovaní. Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že zber komunálneho odpadu bude v utorok a v stredu. Žiadame občanov, aby si zasnežené a snehom zasypané smetné nádoby očistili a tak zabezpečili voľný prístup ku smetným nádobám. V opačnom prípade komunálny odpad nebude vyvezený. Obec v Oravskom Veselom vyzýva tých občanov, ktorí majú zaparkované osobné autá na krajnici hlavnej cesty a bočnej cesty, aby si ich zaparkovali do dvorov. Takto odstavené autá vytvárajú prekážku na komunikácií, čím bránia v zimnej údržbe.

Detail

Fotogaléria

DFS Pilsko – fotogaléria

DFS Pilsko – fotogaléria

<li class="ngg-breadcrumb">               Oravské Veselé vianoce                </li>

 • Oravské Veselé vianoce
 • Kalendár akcií