Navigácia

Obsah

 

..

Správy

#

Názov projektu: ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ORAVSKOM VESELOM

Miesto realizácie projektu: Obec Oravské Veselé
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí NFP: IROP-PO2-SC222-2016-13
Kód projektu: 302021j145
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2.Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Celkové oprávnené výdavky: 157 874,59 €
Oprávnené výdavky NFP : 149 980,86 €
Financovanie projektu z vlastných zdrojov: 7893,73€

Stručný opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole Oravské Veselé prostredníctvom zlepšenia materiálno-technického vybavenia odborných učební zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov.
Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:
Hlavná aktivita č. 1 Zlepšenie technického vybavenia biologicko - chemickej učebne.
Hlavná aktivita č. 2 Zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky.
Hlavná aktivita č. 3 Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne.
Hlavná aktivita č. 4 Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.
Hlavná aktivita č. 5 Obstaranie vybavenia odbornej učebne pre praktický rozvoj komunikačných a jazykových zručností žiakov.
Hlavná aktivita č. 6. Dovybavenie školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej a inej gramotnosti žiakov.celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Informácia o projektu celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Názov projektu: Varovný a vyrozumievací systém obce Oravské Veselé.

Hlavným cieľom projektu: Budovanie systémov včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
Medzinárodné maliarske sympózium.

Medzinárodné maliarske sympózium Ignáca Kolčáka.

V. ročník "Medzinárodného maliarskeho sympózia Ignáca" Kolčáka.
Termín realizácie podporenej činnosti: 29.07. - 10.08. 2019.
V našej Obci Oravské Veselé /sále Kultúrneho domu/ sa konalo podujatie podporené ŽSK a to Medzinárodné maliarske sympózium. Výstava umeleckých
diel - vermisáž obrazov zúčastnených autorov pod vedením akad. maliara Doc. Stanislava Harangozá.
celý text

ostatné | 12. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.

Obec Oravské Veselé na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/235.
Prijímateľ:
Názov: Obec Oravské Veselé
Sídlo: Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
IČO: 00 650 498
Kód projektu: 310011L095
Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Celkové finančné náklady: 89 160,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 84 702,00 EUR
viď. príloha celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Oravskom Veselom

Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické
a praktické vyučovanie žiakov.
celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Zrekonštruovaná autobusová zástavka

V obci Oravské Veselé máme osem autobusových zastávok, z toho tri boli zrekonštruované v minulosti. Tohto roku sa nám podarilo zrekonštruovať zástavku na Nižnom konci aj vďaka dotácií ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2017 vo výške 1.300,0 €, zbytok do celkovej sumy 2.800 € doplatila obec z vlastných prostriedkov. celý text

ostatné | 31. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
Operačný program

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Informácia o realizácii projektu celý text

ostatné | 30. 9. 2016 | Autor: Správca Webu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé celý text

ostatné | 31. 12. 2015 | Autor: Správca Webu
#

A3 – „Spoznajme sa cez folklór“

A3 – „Spoznajme sa cez folklór“ – spoločná cezhraničná folklórna slávnosť usporiadaná v obci Oravské Veselé. celý text

ostatné | 2. 6. 2014 | Autor: Správca Webu

A7 – „Riadenie projektu“

A7 – „Riadenie projektu“ – táto aktivita sa časovo prelínala s ostatnými aktivitami a jej zmyslom bolo koordinovať úlohy v rámci projektu a činnosti zamerané na plnenie všetkých úloh nevyhnutných pre úspešnú realizáciu a monitorovanie projektu. Zodpovednosť za túto aktivitu mal určený kvalifikovaný projektový tím. celý text

ostatné | 3. 2. 2014 | Autor: Správca Webu
#

A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“

A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“ – aktivita zameraná na prezentáciu hasičských zborov, ukážka hasičských zásahov spojených s prednáškou na tému protipožiarnej ochrany. Zároveň realizované aj rôzne súťaže pre hasičské zbory a kultúrny program s rôznymi hrami a súťažami pre deti. Aktivita sa realizovala v obci Oravské Veselé. celý text

ostatné | 8. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
#

A2 – „Poznaj a chráň“

A2 – „Poznaj a chráň“ v obci Oravské Veselé bola séria prednášok zameraných na predstavenie oravskej prírody predovšetkým pre deti z cezhraničnej obce. celý text

ostatné | 10. 5. 2013 | Autor: Správca Webu
#

A6 – „Prezentuj svoj región“

A6 – „Prezentuj svoj región“ – v rámci tejto aktivity sa usporiadal spoločný workshop pre obyvateľov oboch obcí. celý text

ostatné | 30. 7. 2012 | Autor: Správca Webu

Program cezhraničnej spolupráce s obcou Bystřice

NÁZOV MIKROPROJEKTU: „HĽADAJME ČO NÁS SPÁJA“
REGISTRAČNÉ ČÍSLO: SK/FMP/02/029 celý text

ostatné | 30. 9. 2011 | Autor: Správca Webu
#

A1 „Tanečná škola – teória a prax“

A1 „Tanečná škola – teória a prax“ je aktivita pozostávajúca z dvoch niekoľkých cyklov spoločných workshopov pre deti základných škôl obidvoch partnerských obcí. celý text

ostatné | 10. 5. 2011 | Autor: Správca Webu
#

A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“

A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“ – región obce Bystřice je charakteristický baníctvom, ktoré na Orave vôbec nie je známe, pretože sa tu bane nevyskytujú. celý text

ostatné | 28. 3. 2011 | Autor: Správca Webu