"Nie je dobré zúfať si nad pokrokom."
Jan Amos Komenský
2. december 2015
Meniny: Bibiána
Aktuality
 • Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo

  mas biela oravaMilí obyvatelia obcí a miest regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo,

  Miestna akčná skupina (MAS) Biela Orava na území ktorej žijete v súčasnosti pripravuje rozvojový dokument na základe ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z EÚ na financovanie projektov pre podnikateľov, občianske združenia, obce a mesto okresu Námestovo. Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, či zvyšovania kvality života v našich obciach a meste prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejne zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok, alebo tiež budovaním cyklotrás a pod.

  Pri plánovaní toho, čo skutočne podporíme, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho regiónu. Zapojte sa teda aj vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj regiónu Bielej Oravy.

  Dotazník je anonymný! Viac informácií nájdete na www.masbielaorava.sk.

  Ďakujeme za spoluprácu.

  Samotný dotazník: Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo

  13. november 2015 | OcÚ | Orava a okolie
 • III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody

  voda z kohutikaObec Oravské Veselé ako správca verejného vodovodu v súvislosti so znížením výdatnosti prameňa na 20 %

  vyhlasuje III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody.

  V tomto regulačnom stupni je dovolené používať pitnú vodu len na osobnú spotrebu a platí prísny celodenný zákaz používania pitnej vody na zavlažovanie, umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely a podobne.

  Za nedodržanie tohto zákazu budú vyvodené sankcie v zmysle zákona.

  31. august 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Pozvánka na vernisáž a Putovnú výstavu

  pozvanka vystava vernisazZákladná umelecká škola Ignáca Kolčáka Námestovo,
  Obecný úrad v Mútnom a Oravskom Veselom
  Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy výtvarných prác

  Zvieratká v božom svetle,

  ktorá sa bude konať dňa 29.9.2015 o 14.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Mútnom
  pri príležitosti svetového Dňa zvierat. …čítať ďalej

  24. august 2015 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • Štatistika v domácnostiach

  erb_vlajkaŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov; toto zisťovanie sa uskutoční v roku 2015 aj v našej obci. Viac informácií: Štatistika v domácnostiach.

   

  29. máj 2015 | OcÚ | Oznamy
 • ročník 2015

  zvesti_2015_1

  27. apríl 2015 | OcÚ | Noviny
 • Komisie Obecného zastupiteľstva

  erb_vlajka(1) Komisie  ako stále alebo dočasné pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

  (2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov občanov,  a to s výnimkou  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva.

  (3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. …čítať ďalej

  22. marec 2015 | OcÚ | Obecné zastupiteľstvo
 • Výsledky referenda 7. 2. 2015 v Oravskom Veselom

   volebna_urna okrsok č. 1
  (nižný koniec)
  okrsok č. 2
  (vyšný koniec)
  SPOLU
  Počet oprávnených voličov: 1.031 1.043 2.074
  Počet zúčastnených voličov: 589 663 1.252
  Účasť voličov v %: 57,12% 63,56% 60,36%

   

  Otázka Počet hlasov „ÁNO“ Počet hlasov „NIE“
  1. 1.232 12
  2. 1.228 14
  3. 1.225 19
  11. február 2015 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania
 • Štatistika za rok 2014

    Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
  Počet obyvateľov k 1.1. 2.836 2.832 2.858 2.898
  Počet občanov prihlásených k trvalému pobytu 9 21 38 20
  Počet občanov odhlásených z trvalého pobytu 20 23 22 23
  Počet narodených detí 24
  dievčat    = 11
  chlapcov  = 13
  43
  dievčat   =  19
  chlapcov =  24
  37
  dievčat    = 20
  chlapcov = 17
  32
  dievčat    = 15
  chlapcov = 17
  Počet úmrtí 17
  ženy  =    6
  muži  =  11
  15
  ženy = 6
  muži = 9
  13
  ženy =  4
  muži =  9
  20
  ženy =  11
  muži =   9
  Počet uzavretých manželstiev 18 9 19 12
  Počet obyvateľov k  31.12. 2.832 2.858 2.898 2.907
          z toho dospelých 2.165
  ženy = 1.060
  muži = 1.105
  2.202
  ženy = 1.082
  muži = 1.120
  2.253
  ženy = 1.105
  muži = 1.148
  2.284
  ženy = 1.124
  muži = 1.160
         detí  do 15 rokov 667
  dievčatá = 335
  chlapci =   332
  655
  dievčatá = 321
  chlapci   = 335
  645
  dievčatá =  324
  chlapci  =  321
  623
  dievčatá =  311
  chlapci   =  312

  Štatistiku registra obyvateľov obce Oravské Veselé môžete nájsť aj v tejto tabuľke: Štatistika 2014 (.pdf).

  19. január 2015 | OcÚ | Súčasnosť
 • Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2015

  PLASTY KOVOVÝ ŠROT ELEKTRO ODPAD SKLO
  Mesiac Dátum vývozu Dátum vývozu Dátum vývozu Dátum vývozu
  Január 21.1.2015 14.1.2015
  Február 19.2.2015 11.2.2015
  Marec 19.3.2015 11.3.2015
  Apríl 24.4.2015 13.4.2015
  Máj 25.5.2015 26.5.2015 11.5.2015
  Jún 22.6.2015 8.6.2015
  Júl 22.7.2015 1.7.2015
  August 20.8.2015 18.8.2015 13.8.2015
  September 18.9.2015 24.9.2015 2.9.2015
  Október 21.10.2015 14.10.2015
  November 24.11.2015 12.11.2015
  December 17.12.2015 10.12.2015

  …čítať ďalej

  19. január 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Oznam obce Oravské Veselé k dani z nehnuteľností a dani za psa za rok 2015

  Priznanie k dani z nehnuteľností

  Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa“ sú povinní podať príslušnému správcovi dane daňovníci:

  ktorí v priebehu roka 2014 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním , dedičským rozhodnutím a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2014.

  Termín podania tlačiva “Priznanie k …” je do 31. 1. 2015

  noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2014 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti). …čítať ďalej

  19. január 2015 | OcÚ | Oznamy