"Nie je dobré zúfať si nad pokrokom."
Jan Amos Komenský
12. február 2016
Meniny: Perla
Aktuality
 • Štatistika za rok 2015

    Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
  Počet obyvateľov k 1.1. 2.832 2.858 2.898 2.907
  Počet občanov prihlásených k trvalému pobytu 21 38 20 22
  Počet občanov odhlásených z trvalého pobytu 23 22 23 32
  Počet narodených detí 43
  dievčat=19
  chlapcov=24
  37
  dievčat=20
  chlapcov=17
  32
  dievčat=15
  chlapcov=17
  34
  dievčat=17
  chlapcov=17
  Počet úmrtí 15
  ženy = 6
  muži = 9
  13
  ženy = 4
  muži = 9
  20
  ženy = 11
  muži = 9
  24
  ženy = 9
  muži = 15
  Počet uzavretých manželstiev 9 19 12 20
  Počet obyvateľov  k  31.12. 2.858 2.898 2.907 2.907
  z toho dospelých 2.202
  ženy=1.082 muži=1.120
  2.253
  ženy=1.105 muži=1.148
  2.284
  ženy=1.124 muži=1.160
  2.310
  ženy=1.142 muži=1.168
  detí  do 15 rokov 655
  dievčatá=321 chlapci=335
  645
  dievčatá=324 chlapci=321
  623
  dievčatá=311
  chlapci=312
  597
  dievčatá=296
  chlapci=301

   

  Štatistika registra obyvateľov obce Oravské Veselé (.pdf)

  20. január 2016 | OcÚ | Súčasnosť
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

  Typ: Zmluva o NFP
  Rezort: Ministerstvo hospodárstva SR
  Objednávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 ,
  Dodávateľ: Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé
  Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Číslo zmluvy o NFP: 349/2015-2050-1200
  Celková čiastka: 365 272,86 €
  Názov Projektu
  : Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé
  Kód Projektu v ITMS: 25120220408
  Miesto realizácie Projektu: Oravské Veselé
  Kód Výzvy: KaHR–22VS–1501
  Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os 2 Energetika
  Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • Daruj krv, 11. 1. 2016

  krv_2016_top

  4. december 2015 | OcÚ | Rôzne
 • Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo

  mas biela oravaMilí obyvatelia obcí a miest regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo,

  Miestna akčná skupina (MAS) Biela Orava na území ktorej žijete v súčasnosti pripravuje rozvojový dokument na základe ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z EÚ na financovanie projektov pre podnikateľov, občianske združenia, obce a mesto okresu Námestovo. Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, či zvyšovania kvality života v našich obciach a meste prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejne zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok, alebo tiež budovaním cyklotrás a pod.

  Pri plánovaní toho, čo skutočne podporíme, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho regiónu. Zapojte sa teda aj vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj regiónu Bielej Oravy.

  Dotazník je anonymný! Viac informácií nájdete na www.masbielaorava.sk.

  Ďakujeme za spoluprácu.

  Samotný dotazník: Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo

  13. november 2015 | OcÚ | Orava a okolie
 • III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody

  voda z kohutikaObec Oravské Veselé ako správca verejného vodovodu v súvislosti so znížením výdatnosti prameňa na 20 %

  vyhlasuje III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody.

  V tomto regulačnom stupni je dovolené používať pitnú vodu len na osobnú spotrebu a platí prísny celodenný zákaz používania pitnej vody na zavlažovanie, umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely a podobne.

  Za nedodržanie tohto zákazu budú vyvodené sankcie v zmysle zákona.

  31. august 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Pozvánka na vernisáž a Putovnú výstavu

  pozvanka vystava vernisazZákladná umelecká škola Ignáca Kolčáka Námestovo,
  Obecný úrad v Mútnom a Oravskom Veselom
  Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy výtvarných prác

  Zvieratká v božom svetle,

  ktorá sa bude konať dňa 29.9.2015 o 14.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Mútnom
  pri príležitosti svetového Dňa zvierat. …čítať ďalej

  24. august 2015 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • Štatistika v domácnostiach

  erb_vlajkaŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov; toto zisťovanie sa uskutoční v roku 2015 aj v našej obci. Viac informácií: Štatistika v domácnostiach.

   

  29. máj 2015 | OcÚ | Oznamy
 • ročník 2015

  zvesti_2015_1

  27. apríl 2015 | OcÚ | Noviny
 • Komisie Obecného zastupiteľstva

  erb_vlajka(1) Komisie  ako stále alebo dočasné pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

  (2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov občanov,  a to s výnimkou  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva.

  (3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. …čítať ďalej

  22. marec 2015 | OcÚ | Obecné zastupiteľstvo
 • Výsledky referenda 7. 2. 2015 v Oravskom Veselom

   volebna_urna okrsok č. 1
  (nižný koniec)
  okrsok č. 2
  (vyšný koniec)
  SPOLU
  Počet oprávnených voličov: 1.031 1.043 2.074
  Počet zúčastnených voličov: 589 663 1.252
  Účasť voličov v %: 57,12% 63,56% 60,36%

   

  Otázka Počet hlasov „ÁNO“ Počet hlasov „NIE“
  1. 1.232 12
  2. 1.228 14
  3. 1.225 19
  11. február 2015 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania