Navigácia

Obsah

OZNAM k dani za psa na rok 2013

Typ: ostatné
Sadzba dane za psa na kalendárny rok 2013 je vo výške 2,0 € za jedného psa.

Vlastník alebo držiteľ psa  je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť a prihlásiť psa do evidencie alebo odhlásiť psa z evidencie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé  č. 3/2012, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.

Termín podania tlačiva „Priznanie k dani za psa “ je do  30 dní odo dňa  vzniku daňovej povinnosti.

Oddelenie správy daní a poplatkov  vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj, či ide o nebezpečného psa.

Daň za psa vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím.

Vyrubená daň za psa je splatná do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Podľa uvedeného zákonného ustanovenia sa daň za psa neplatí v januári  (ako to bolo doteraz), ale platí sa až po obdržaní rozhodnutia od správcu dane .


Vytvorené: 20. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 2. 2018 13:54
Autor: Správca Webu