Navigácia

Obsah

OZNAM K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD PRE ROK 2013

Typ: ostatné
Obec Oravské Veselé v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 3/2012 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012 určuje:

výšku poplatku  za komunálny odpad pre rok 2013 nasledovne:

a) 0,0385 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytov v obci Oravské Veselé  (14,05  € osoba/rok)

b) pri právnických a fyzických osobách – podnikateľoch je zavedený množstvový zber.
Sadzba poplatku  je 0,0290 €/dm3 t.j.  3,19 € za 110 l nádobu / vývoz
6,96 € za 240 l nádobu / vývoz.

Minimálna frekvencia vývozov je jeden krát štvrťročne.

Podmienky na vrátenie  poplatku alebo jeho pomernej časti:

1. Obec na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi ak spĺňa  podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho  pomernej časti podľa osobitného predpisu(8) a predloží potrebné doklady podľa nasledujúceho odseku.

2.) Doklady potrebné k vráteniu poplatku alebo jeho pomernej časti:

a) ak poplatník sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí: –  potvrdenie cudzineckej polície alebo registračná karta alebo vízum alebo doklad o pobyte.

b) ak poplatník má prechodný pobyt mimo územia obce, doklad o hlásení pobytu a potvrdenie o platbe poplatku na mieste prechodného pobytu, ak je ubytovaný v zariadení, ktoré je určené na prechodné ubytovanie,

c) ak poplatník je dlhodobo alebo nastálo umiestnený v domove sociálnych služieb alebo je hospitalizovaný v nemocničnom zariadení, potvrdenie sociálnych služieb a zariadenia zdravotnej starostlivosti,

d) ak poplatník je študent strednej alebo vysokej školy, potvrdenie o ubytovaní

e) pobyt v nápravno-výchovnom ústave, potvrdenie nápravno-výchovného ústavu,

3.) Doklady predložené k vráteniu poplatku alebo jeho pomernej časti poplatku vystavené v zahraničí okrem českej republiky musia byť preložené do slovenského jazyka.


Vytvorené: 20. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 2. 2018 13:56
Autor: Správca Webu